Zgoda przed sądem na przyjęcie lub odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko

Zgoda przed sądem na przyjęcie lub odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko

Rodzice, sprawując zarząd, dokonują szeregu czynności mogących mieć po pierwsze charakter czynności prawnych albo tylko faktycznych, a wśród czynności prawnych szczególną rolę odgrywają czynności dokonywane w imieniu dziecka, w tym czynności w postępowaniu sądowym. Czynności te można podzielić na czynności dotyczące istotnych spraw dziecka oraz czynności niemające takiego charakteru. Dokonanie tych pierwszych wymaga zgody obojga rodziców, pozostałych mogą dokonywać samodzielnie. Wreszcie czynności zarządu można podzielić na czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające ten zarząd.

Do czynności przekraczających zwykły zarząd powinno się zaliczać te, które powodują poważne zmniejszenie substancji majątku dziecka lub związane są z ryzykiem wywołania takich konsekwencji, jak również powodujące powstanie po stronie małoletniego znaczniejszego zobowiązania, jak też czynności, których celem jest zmiana przeznaczenia gospodarczego zarządzanego przez opiekuna majątku oraz zmiana jego dochodowości. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu należą, m.in. zrzeczenie się dziedziczenia czy odrzucenie spadku przez małoletniego, dlatego wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego.

Termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku,  jest terminem zawitym. Jego upływ powoduje utratę uprawnienia do skutecznego złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Rodzice powinni w imieniu małoletniego złożyć oświadczenie o odrzuceniu przez niego spadku przed upływem sześciu miesięcy, od dowiedzenia się przez nich o tytule powołania go do spadku.

Postępowanie w tych sprawach wszczynane jest tylko na wniosek opiekuna czy rodzica. Sąd nie ma obowiązku wyznaczenia rozprawy, lecz może ją wyznaczyć, gdy uzna to za celowe. W szczególności, jeżeli zechce wysłuchać wnioskodawcę, podopiecznego ewentualnie przeprowadzić inne dowody. Sąd przed rozstrzygnięciem kwestii zgody na czynność rodziców dotyczącą majątku dziecka, ustala, czy zamierzona czynność istotnie jest zgodna z dobrem dziecka. Jeżeli sąd uwzględnia wniosek, to powinien w postanowienia wyraźnie wskazać, na jaką czynność zezwala, z uwzględnieniem niezbędnych elementów tej czynności. Postanowienie sądu staje się skuteczne z chwilą uprawomocnienia się, a na postanowienie to przysługuje apelacja.

Ponieważ sąd udziela zezwolenia, a nie zgody, to konsekwencją jego braku jest nieważność dokonanej czynności i nie może ona być następnie konwalidowana, czyli naprawiona.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Zgoda przed sądem na przyjęcie lub odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko
5 (100%) 20 votes

Dodaj komentarz