Czy matka i kobieta w ciąży przed urodzeniem dziecka musi odrzucić spadek jak są długi, kredyty i pożyczki

Czy matka i kobieta w ciąży przed urodzeniem dziecka musi odrzucić spadek jak są długi, kredyty i pożyczki

Zgodnie z art. 670 KPC w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku Sąd bada, kto jest spadkobiercą oraz w oparciu, o jaki tytuł powołania następuje dziedziczenie. Zgodnie z art. 926 KC powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu, zaś dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Przepis art. 927 § 1 i 2 KC stanowi, że nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje, jednakże dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Dziecko poczęte, ale jeszcze nie urodzone, może być więc po określonym spadkodawcy zarówno spadkobiercą testamentowym, jak i spadkobiercą ustawowym. W przypadku dziecka urodzonego po śmierci spadkodawcy przewidziany w art. 1015 § 1 KC termin na złożenie w imieniu dziecka oświadczenia na przyjęcie lub odrzucenie spadku rozpoczyna swój bieg od dnia urodzenia dziecka.

Czy matka i kobieta w ciąży przed urodzeniem dziecka musi odrzucić spadek jak są długi, kredyty i pożyczki Poznań

Zgodnie z treścią art. 931 kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć przed sądem lub przed notariuszem (art. 1018 § 3 KC). Może być ono złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 § 1 KC). Ustalony w art. 1015 § 1 KC termin do złożenia oświadczenia woli ma charakter terminu zawitego z zakresu prawa materialnego, uprawnienie spadkobiercy wygasa wraz z jego upływem, w żadnym więc przypadku nie może on zostać przywrócony. Bieg terminu do złożenia oświadczenia rozpoczyna się od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do dziedziczenia po danym spadkodawcy. Stąd też dla spadkobiercy ustawowego będzie to z zasady data, w której dowiedział się o śmierci spadkodawcy, o ile w tej dacie wiedział o łączącym go ze zmarłym pokrewieństwie, uzasadniającym powołanie do dziedziczenia w pierwszej kolejności (art. 931 KC). Dla rozpoczęcia biegu terminu z art. 1015 § 1 KC nie jest istotna świadomość tego, że termin ten zaczął biec, ale świadomość okoliczności uzasadniających powołanie do spadku spadkobiercy.

Biorąc pod uwagę treść art. 98 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, a jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka, w powiązaniu z normą art. 95 KC, należy stwierdzić, iż działania, bądź zaniechania, przedstawiciela ustawowego, a także wynikające z nich skutki, odnoszą swój skutek także w stosunku do małoletniego.

Sprawa spadkowa opracowana przez Kancelarię

Przedmiotem niniejszego postępowania było stwierdzenie nabycia spadku po M. T. (2im.) K. zmarłym w dniu 23 września w R., ostatnio stale zamieszkałym w R., a także ustalenie czy jego syn, małoletni I. K. skutecznie odrzucił spadek po nim.

Wobec faktu, iż spadkodawca nie dokonał rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci w formie testamentu, nie powołując tym samym spadkobiercy testamentowego, w niniejszej sprawie nastąpiło dziedziczenie ustawowe.

Na wstępie rozważań, należy odnieść się do wniosku przedstawiciela ustawowego małoletniego uczestnika postępowania I. K. – A. S. (2) w przedmiocie odrzucenia spadku, bowiem w zależności od jego skuteczności zależałby krąg spadkobierców ustawowych. Zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie nie doszło do skutecznego odrzucenia spadku po zmarłym przez ww. uczestnika postępowania.

Czy matka i kobieta w ciąży przed urodzeniem dziecka musi odrzucić spadek jak są długi, kredyty i pożyczki Poznań

Zatem należy przyjąć, że skoro A. S. (2) o śmierci spadkodawcy dowiedziała się najpóźniej w dniu 24 września, półroczny termin upłynął w dniu 24 marca, zatem oświadczenie z dnia 30 kwietnia, jako złożone po terminie nie mogło odnieść zamierzonego skutku. Tym samym tłumaczenia przedstawiciela ustawowego małoletniego uczestnika postępowania I. K. – A. S. (2), o tym, że nie orientowała się o okoliczności bycia jej syna w kręgu spadkobierców ustawowych M. K. (2), a także twierdzenie, że (cyt.) „,skoro nie byłam w związku ze zmarłym przypuszczałam, że jej syn nie będzie po nim dziedziczył”, jako całkowicie chybione i nie mające racjonalnego, uzasadnienia nie mogą wywrzeć zamierzonego skutku. Tym bardziej, że jak wyżej napisano, początek biegu terminu do odrzucenia spadku ustalany jest według daty dowiedzenia się o tytule powołania do spadku, stąd też dla spadkobiercy ustawowego, a takim bez wątpienia jest I. K. – syn zmarłego, będzie to z zasady data, w której dowiedział się on, bądź jego przedstawiciel ustawowy, o śmierci spadkodawcy, o ile w tej dacie wiedział o łączącym go ze zmarłym pokrewieństwie, a przecież wiedział, bo utrzymywali stały kontakt za życia spadkodawcy. Skoro dowiedział się w dniu 24 września, oświadczenie o odrzuceniu spadku nastąpiło po terminie wynikającym z art. 1015 § 1 KC

W przedmiotowej sprawie, mając na uwadze treść odpisu skróconego aktu urodzenia M. K., znajduje także zastosowanie norma z art. 927 § 1 i § 2 KC, który to przepis stanowi, że nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje; jednakże dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Biorąc pod uwagę, że córka spadkodawcy była poczęta za jego życia, a także urodziła się żywa także i ona wchodzi w krąg spadkobierców ustawowych po M. K. (2).

W związku z powyższym orzekając o stwierdzeniu nabycia spadku w oparciu o przedstawione w toku sprawy dokumenty, jak również treść zeznań stron, Sąd uznał, bazując na powyższych przepisach, iż nie zaistniały przeszkody do tego, by o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym orzec zgodnie z wnioskiem, albowiem w związku z niedotrzymaniem terminu złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez I.K., spadek po zmarłym w całości winni nabyć jego żona A. S. (1), a także wszystkie jego dzieci: M. K.(córka M.i A.), K. D.(2im.) S.(syn M.i A.) i I. S.(2im.) K.(syn M.i A.) po ¼ części każde z nich. Postanowienie Sądu Rejonowego - I Wydział Cywilny z dnia 13 listopada 2012 r. I Ns 492/12

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Rate this post

Dodaj komentarz