Dziedziczenie spadku przez dzieci rodzeństwa po śmierci cioci albo wuja, którzy nie mieli żony, męża ani dzieci

Dziedziczenie spadku przez dzieci rodzeństwa po śmierci cioci albo wuja, którzy nie mieli żony, męża ani dzieci

Spadkobiercy ustawowi zostali podzieleni na grupy dochodzące kolejno do dziedziczenia ustawowego. Małżonek spadkodawcy jest uprzywilejowany w odniesieniu do wielkości udziału w spadku. W polskim prawie jedynie małżonek dziedziczy w pierwszej, drugiej, a także trzeciej grupie spadkobierców ustawowych. Ustawa określa wielkość udziałów poszczególnych spadkobierców. Małżonek spadkodawcy dochodzi do dziedziczenia z ustawy, w przypadku gdy pozostawał w związku małżeńskim ze spadkodawcą aż do chwili jego śmierci, przy czym chodzi tu o zawarcie małżeństwa, które wywołuje skutki cywilnoprawne. Małżonek dochodzi do dziedziczenia niezależnie od tego, czy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

W pierwszej kolejności powołane do spadku są z ustawy dzieci spadkodawcy oraz pozostający przy życiu małżonek. Dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek dziedziczą co do zasady w częściach równych, ale udział przypadający małżonkowi nie może wynosić mniej niż jedna czwarta całości spadku. Udziały równe dla wszystkich spadkobierców przypadają wtedy, gdy do spadku z ustawy powołany jest małżonek i nie więcej niż troje dzieci. Jeżeli natomiast do dziedziczenia dochodzi małżonek i więcej niż trójka dzieci, to udział spadkowy, który przypada małżonkowi spadkodawcy, wynosi jedną czwartą spadku, a dzieciom przypada w częściach równych pozostała część spadku.

Dziedziczenie spadku przez dzieci rodzeństwa po śmierci cioci albo wuja, którzy nie mieli żony, męża ani dzieci Poznań

W doktrynie zwraca się uwagę, że rozwiązanie takie często prowadzi do pokrzywdzenia dzieci. Równocześnie podaje się w wątpliwość uzasadnienie tak szczególnego uprzywilejowania małżonka. W obu przypadkach dzieci dziedziczą w częściach równych należny im majątek. Artykuł 931§ 2 KC mówi, że jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, to przypadający mu udział spadkowy przypada jego dzieciom (wnukom) w równych częściach. Należy pamiętać, że art. 931 § 2 KC nie może być stosowany w drodze analogii w przypadku śmierci współmałżonka spadkodawcy przed otwarciem spadku oraz gdy według Kodeksu cywilnego osobę tę należy traktować tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku. W takim przypadku stosujemy ogólne zasady dziedziczenia i nikt nie wstąpi w miejsce małżonka spadkobiercy.

Jeżeli spadkodawca nie pozostawił dzieci i wnuków, do dziedziczenia po nim dochodzi małżonek oraz rodzice. Małżonek może dojść do dziedziczenia także w zbiegu z rodzeństwem spadkodawcy oraz zstępnymi rodzeństwa. Wielkość udziału małżonka dziedziczącego w zbiegu z rodzicami bądź rodzeństwem spadkodawcy wynosi jedną drugą spadku.

Ustawodawca nie wprowadza różnic w zakresie dziedziczenia po spadkodawcy pomiędzy dziećmi małżeńskimi i pozamałżeńskimi rodziców spadkodawcy. Jednolicie traktowane jest zarówno rodzone, jak i przyrodnie (mające ze spadkodawcą jedynie wspólną matkę lub wspólnego ojca) rodzeństwo spadkodawcy oraz ich zstępni. Powołanie do dziedziczenia rodzeństwa spadkodawcy oraz wielkość udziałów każdego z nich jest więc niezależna od tego, czy rodzeństwo to pochodzi od tych samych rodziców, czy też jest to jedynie rodzeństwo przyrodnie. Oznacza to, że po śmierci jednego z rodziców przed śmiercią spadkodawcy dziedziczy ustawowo także rodzeństwo niebędące zstępnymi zmarłego rodzica. Na tych samych zasadach dziedziczy po spadkodawcy jego rodzeństwo przysposobione przez jego rodziców. Jednocześnie rodzeństwo dochodzi do dziedziczenia w dalszej klasie spadkobierców ustawowych po spadkodawcy właśnie w braku wyprzedzających ich w dziedziczeniu rodziców. Jeżeli do spadku dochodzi jedynie rodzeństwo spadkodawcy, udziały każdej z tych osób w spadku są równe. Zstępni rodzeństwa wstępują przy dziedziczeniu ustawowym w miejsce swego niedochodzącego do spadku rodzica lub innego wstępnego i otrzymują tę część spadkową, jaką otrzymałby on, gdyby dziedziczył. Zgodnie z wyraźnym brzmieniem art. 932 § 5 KC, podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między dalszych zstępnych spadkodawcy.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Spadkodawca A. A. (1) z domu A., syn J. i Z., zmarł w W., przed śmiercią stale zamieszkiwał w W.. Zmarł jako kawaler. Spadkodawca nie miał dzieci własnych ani przysposobionych. W chwili śmierci spadkodawcy jego rodzice już nie żyli. A. A. (1) pozostawił po sobie piątkę rodzeństwa: brata A. A. (2) zmarłego w dniu 1 października, siostrę T. S., siostrę K. P. (2) zmarłą w dniu 21 września, siostrę J. W. zmarłą w 1988 roku, H. R. zmarłą w dniu 24 maja. A. A. (1) nie sporządził testamentu. Zmarła K. P. (2) pozostawiła po sobie dzieci: K. P. (1) i I. G.. Zmarła J. W. pozostawiła po sobie dzieci: E. S. i U. W.. Zmarła H. R. (z domu A., primo voto S.) pozostawiła po sobie córkę G. Ł. (2) z domu S.. Żaden ze spadkobierców po A. A. (1) nie odrzucił spadku, nie zrzekł się dziedziczenia, ani nie został uznany za niegodnego dziedziczenia.

Mając na względzie fakt, iż zmarły był bezdzietnym kawalerem, a jego rodzice w chwili otwarcia spadku już nie żyli, Sąd ustalił, że w krąg jego spadkobierców ustawowych wchodzi rodzeństwo, które dziedziczy spadek w częściach równych (art. 932 § 4 KC.), z zastrzeżeniem, że w miejsce zmarłego rodzeństwa (sióstr K. P. (2), J. W. i H. R.), dziedziczą zstępni tego rodzeństwa (art. 932 § 5 KC.). W konsekwencji uprawnionymi do dziedziczenia z ustawy po A. A. (1) są: jego brat A. A. (2) w 1/5 części, siostra T. S. w 1/5 części, dzieci jego siostry K. K. P. i I. G. po 1/10 części każde z nich, dzieci jego siostry J. W. – E. S. i U. W. po 1/10 części każde z nich, córka jego siostry H. R. – G. Ł. (2) z domu S. w 1/5 części. W toku postępowania nie stwierdzono, aby po stronie spadkobierców ustawowych zaistniały przeszkody w dojściu do dziedziczenia.

Dziedziczenie spadku przez dzieci rodzeństwa po śmierci cioci albo wuja, którzy nie mieli żony, męża ani dzieci Poznań

Kończąc, Sąd stwierdził, że  spadek po A. A. (1) z domu A. (synu J. i Z.), zmarłym w dniu 20 marca w W., ostatnio stale zamieszkałym w W. (gmina A.), na podstawie ustawy, z dobrodziejstwem inwentarza, nabyli: A. A. (2) w 1/5 (jednej piątej) części spadku, T. S. w 1/5 (jednej piątej) części spadku, G. Ł. (2) z domu S. w 1/5 (jednej piątej) części spadku, K. P. (1) w 1/10 (jednej dziesiątej) części spadku, I. G. w 1/10 (jednej dziesiątej) części spadku, E. S. w 1/10 (jednej dziesiątej) części spadku i U. W. w 1/10 (jednej dziesiątej) części spadku. Postanowienie Sądu Rejonowego - VIII Wydział Cywilny z dnia 25 września 2020 r. VIII Ns 203/20

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz