Dziedziczenie i dzielenie polisy na życie w razie śmierci - zrzeczenie i odrzucenie spadku

Dziedziczenie i dzielenie polisy na życie w razie śmierci - zrzeczenie i odrzucenie spadku

Zgodnie z art. 922 kc, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Jako wyjątek od zasady wyrażonej w art. 922 § 2 kc wskazywany jest art. 831 kc. Na podstawie tego artykułu ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej (polisa na życie). Może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie. Jeżeli wskazano kilka osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczono udziału każdej z nich w tej sumie, ich udziały są równe.

Dziedziczenie i dzielenie polisy na życie w razie śmierci - zrzeczenie i odrzucenie spadku Warszawa Poznań

Suma ubezpieczenia odpowiada świadczeniu ubezpieczeniowemu z umowy ubezpieczenia na życie. Osoba uposażona nie musi być wskazana imiennie, lecz jedynie w sposób umożliwiający jej identyfikację. Do ważności wskazania uposażonego nie jest potrzebna jego zgoda.

Nie znajdują  więc zastosowania w omawianym rodzaju ubezpieczenia, normy prawa spadkowego zawarte w art. 922 § 1 i 2 kc. Kierowane przez uposażonego do zakładu ubezpieczeń roszczenie o zapłatę świadczenia pieniężnego, nie przysługiwało wszak nigdy ubezpieczonemu. Uprawnienie do świadczenia pieniężnego zakładu ubezpieczeń nie przechodzi więc z ubezpieczonego na jakąkolwiek inną osobę – ani na spadkobiercę, ani na inną oznaczoną osobę niezależnie od tego, czy jest ona spadkobiercą.

Dziedziczenie i dzielenie polisy na życie w razie śmierci - zrzeczenie i odrzucenie spadku Warszawa Poznań

Prawo do sumy ubezpieczenia nie może należeć do spadku z tego względu, że nigdy nie należało do spadkodawcy. Dlatego pieniądze z polisy na życie nie są uwzględniane przy ustalaniu zachowku, dziale spadku czy odpowiedzialności za długi spadkowe. Roszczenie o zapłatę sumy ubezpieczenia nie może nigdy przysługiwać ubezpieczonemu, gdyż powstaje w razie jego śmierci i przysługuje nie ubezpieczonemu, lecz uposażonym wskazanym w polisie na życie.

W razie odrzucenia spadku po zmarłym albo zrzeczenia dziedziczenia spadkobierca nie traci możliwości otrzymania pieniędzy od ubezpieczyciela z polisy na życie po zmarłym. Bardzo często odrzuca się spadek z długami, a otrzymuje pieniądze z polisy na życie.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (76 votes)

Dodaj komentarz