Dziedziczenie spadku przez żonę, męża czy dzieci

Dziedziczenie spadku przez żonę, męża czy dzieci

Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Dziedziczenie ustawowe co do części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy albo gdy którakolwiek z kilku osób, które powołał do całości spadku, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Dziedziczenie ustawowe ma zapewnić osobom najbliższym spadkodawcy otrzymanie korzyści z majątku spadkowego, z reguły bowiem przyczynili się oni bezpośrednio lub pośrednio do jego powstania lub powiększania.

Do kręgu spadkobierców ustawowych należą obecnie osoby połączone ze spadkodawcą więzami rodzinnymi (zstępni, rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa, dziadkowie i ich zstępni) oraz prawnymi (małżonek, przysposobieni, pasierbowie). W ostatniej kolejności - w braku innych spadkobierców ustawowych - do dziedziczenia powołana jest gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy i Skarb Państwa.

Należące do kręgu spadkobierców ustawowych osoby fizyczne ustawa dzieli na dwie grupy, dochodzące do dziedziczenia w ustalonej kolejności. W pierwszej grupie dziedziczy małżonek i zstępni zmarłego, w drugiej grupie zaś małżonek, rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa spadkodawcy, dziadkowie i ich zstępni oraz pasierbowie. Druga grupa spadkobierców dochodzi do dziedziczenia w razie braku zstępnych, dopóki więc żyje chociażby jeden zstępny (dziecko, wnuk, prawnuk, przysposobiony) zmarłego, to wyłącza on od dziedziczenia drugą grupę spadkobierców ustawowych, o ile nie zostanie pozbawiony tytułu powołania do spadku, na przykład na skutek uznania za niegodnego. Trzecią grupę spadkobierców ustawowych stanowi gmina i Skarb Państwa.

Dziedziczenie spadku przez żonę, męża czy dzieci

Jak napisano powyżej, w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. Dowodem pochodzenia dziecka od spadkodawcy jest akt urodzenia, nie ma przy tym znaczenia, czy spadkobierca jest dzieckiem pochodzącym z małżeństwa zmarłego, czy dzieckiem pozamałżeńskim.

Jeżeli spadek dziedziczą wyłącznie dzieci, to ich udziały w spadku ustala się w częściach równych, podział następuje według liczby dzieci (tzw. podział według liczby głów). Jeżeli zaś spadkobiercami ustawowymi dziedziczącymi w zbiegu z małżonkiem zmarłego jest więcej niż troje dzieci, to małżonek otrzyma zawsze udział wynoszący jedną czwartą spadku, pozostałe trzy czwarte zostanie podzielone między dzieci w częściach równych.

Małżonek spadkodawcy należy do kręgu spadkobierców ustawowych tylko wówczas, gdy pozostawał w związku małżeńskim ze zmarłym w chwili otwarcia spadku. Z kręgu spadkobierców wyklucza go prawomocnie orzeczona separacja, unieważnienie małżeństwa po jego ustaniu lub ustalenie nieistnienia małżeństwa.

Jeżeli w chwili śmierci spadkodawca pozostawał w ważnie zawartym związku małżeńskim, to istotne znaczenie przy ustalaniu składu masy spadkowej ma ustrój majątkowy małżeński istniejący w tej dacie. Jeżeli małżonków łączył ustrój wspólności (ustawowej lub umownej), to w chwili otwarcia spadku ustrój ten przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych i w skład masy spadkowej wchodzi majątek osobisty zmarłego oraz jego udział w majątku wspólnym (z zasady wynoszący połowę tego majątku). Drugi udział w majątku wspólnym otrzymuje pozostały przy życiu małżonek. Należy też podkreślić, że, z zasady, jakie konkretnie składniki majątku wspólnego wejdą w skład spadku, zostanie definitywnie ustalone dopiero w dziale spadku połączonym z podziałem majątku wspólnego. Do tej chwili bowiem składnikiem spadku jest jedynie udział w majątku wspólnym. Jeżeli natomiast małżonków łączył ustrój rozdzielności majątkowej, to majątek osobisty zmarłego tworzy masę spadkową

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

4.9/5 - (137 votes)

Dodaj komentarz