Kto i kiedy nie może być zarządcą sukcesyjnym

Kto i kiedy nie może być zarządcą sukcesyjnym

Od chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz prawa i obowiązki w sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Dotyczy to wszystkich praw i obowiązków, niezależnie od źródła ich powstania. Mogą one wynikać przede wszystkim z czynności prawnych i innych zdarzeń wywołujących skutki w sferze prawa cywilnego (np. polubowne rozstrzygnięcia uzgodnione pomiędzy stronami w trakcie trwania odpowiednich postępowań o charakterze pozasądowym) oraz z przepisów prawa, np. z ustawy o prawach konsumenta. Zarządca sukcesyjny będzie wykonywał także obowiązki o charakterze publicznoprawnym, wynikające np. z zaleceń pokontrolnych czy z decyzji administracyjnych, które są związane z działalnością gospodarczą i pozostają aktualne mimo śmierci przedsiębiorcy albo powstały później. Na zasadach określonych w ustawie  zarządca sukcesyjny może również wykonywać prawa i obowiązki wynikające z koncesji, zezwoleń, licencji, zgód i pozwoleń, jak również złożyć wniosek o zmianę wpisu we właściwym rejestrze, dzięki czemu nie zostanie z niego wykreślony przedsiębiorca.

Zarządca sukcesyjny może pozywać i być pozywany, a także brać udział w postępowaniach administracyjnych, podatkowych oraz sądowoadministracyjnych. Jako osoba uprawniona i zobowiązana do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku zarządca sukcesyjny będzie także mógł występować w postępowaniach pozasądowych prowadzonych nie tylko pomiędzy przedsiębiorcami, ale również z udziałem konsumentów.

Ustawa przewiduje następujące okoliczności, które powodują, że zarządca sukcesyjny traci możliwość wykonywania zarządu sukcesyjnego:

  • odwołanie zarządcy sukcesyjnego,
  • rezygnacja zarządcy sukcesyjnego z tej funkcji,
  • śmierć zarządcy sukcesyjnego,
  • utrata przez zarządcę sukcesyjnego pełnej zdolności do czynności prawnych (całkowite albo częściowe ubezwłasnowolnienie),
  • uprawomocnienie się orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej przez zarządcę sukcesyjnego (art. 8 ust. 2 ustawy).

Gdy którakolwiek z tych okoliczności zajdzie przed śmiercią przedsiębiorcy, a przedsiębiorca nie powoła kolejnego zarządcy sukcesyjnego ani zarządcy podstawionego, z chwilą śmierci przedsiębiorcy nie zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny, nawet jeżeli w chwili śmierci przedsiębiorcy będzie ujawniony w CEIDG zarządca sukcesyjny. Zarząd sukcesyjny będzie można ustanowić wyłącznie na zasadach przewidzianych w art. 12 ustawy.

Żadna z powyższych okoliczności nie powoduje automatycznego wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Jeżeli powyższe zdarzenia nastąpią po śmierci przedsiębiorcy, a przedsiębiorca nie skorzystał z możliwości podstawienia (zob. pkt 1.4 lit. a), zarządca przestanie pełnić swą funkcję. Osoby uprawnione, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2, mogą powołać wówczas kolejnego zarządcę sukcesyjnego w okresie miesiąca od dnia wykreślenia poprzedniego zarządcy z CEIDG. Dopiero na skutek bezskutecznego upływu tego terminu, zarząd sukcesyjny wygasa.

Jako zdarzenie, które powoduje rozpoczęcie biegu terminu na powołanie kolejnego zarządcy sukcesyjnego, przyjęto wykreślenie poprzedniego zarządcy z CEIDG, ponieważ jest to okoliczność, o której zaistnieniu i dacie osoby uprawnione do powołania zarządcy sukcesyjnego mogą w łatwy sposób powziąć wiedzę. Nie zachodzi więc ryzyko, że wiedzę taką (np. o orzeczeniu wobec zarządcy sukcesyjnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej) uzyskają ze znacznym opóźnieniem, które mogłoby uniemożliwić powołanie kolejnego zarządcy sukcesyjnego i spowodować wygaśnięcie zarządu. Opracowane na podstawie druku nr 2293 - Rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Dodaj komentarz