Odrzucenie spadku u notariusza

Odrzucenie spadku u notariusza

Przepis art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. Nr z 2017 r. poz. 459) – zwanej dalej "k.c.", statuuje zasadę sukcesji uniwersalnej, co oznacza, że z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na spadkobierców nie tylko prawa, ale również i obowiązki osoby zmarłej. Jednakże spadkobierca może spadek odrzucić poprzez złożenie oświadczenia woli w tym zakresie.

Wprowadzenie instytucji odrzucenia spadku jest wyrazem obowiązującej w prawie polskim zasady autonomii woli, zgodnie z którą obywatel nie może nabyć wbrew swojej woli żadnych praw i obowiązków. W myśl art. 1012 k.c. spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też może spadek odrzucić. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku (art. 1020 k.c.). Skutkiem odrzucenia spadku jest przyjęcie fikcji prawnej, że spadkobierca, który spadek odrzucił, nigdy go nie nabył, a kolejny spadkobierca, nabywający spadek ,,w miejsce” spadkobiercy odrzucającego, nabył spadek z chwilą otwarciu spadku (z chwilą śmierci spadkodawcy).

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. W świetle art. 640 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.) - zwanej dalej "k.p.c.", oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie.

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku może nastąpić, według swobodnego uznania składającego, przed notariuszem (niezależnie od siedziby jego kancelarii) lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie bądź w sądzie spadku, w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku złożone w sądzie rejonowym niebędącym sądem spadku albo przed notariuszem przesyła się niezwłocznie wraz z załącznikami do sądu spadku. Od wniosku o odebranie przez sąd oświadczenia o odrzuceniu spadku pobiera się opłatę stałą w wysokości 50 zł [art. 49 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2008 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 623, z późn. zm.)]. Na taką samą kwotę określono wysokość maksymalnej stawki taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku [§ 8 pkt 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 237, z późn. zm.)].

Dodatkowo należy wskazać, że konieczność uzyskania zgody sądu na złożenie w imieniu małoletniego oświadczenia o odrzuceniu spadku, jako czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, podyktowana jest ochroną interesów i szeroko rozumianym dobrem dziecka, które stawiane jest ponad interesy majątkowe rodziców (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1961 r., I CO 16/61, OSNC 1963, nr 9, poz. 187).

Podsumowując, na gruncie obowiązujących przepisów, aby odrzucić spadek i być wyłączonym od dziedziczenia należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem lub przed notariuszem w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak złożenia takiego oświadczenia nie będzie jednak skutkował odpowiedzialnością spadkobiercy za długi spadkowe całym jego majątkiem osobistym. W takiej sytuacji spadkobierca będzie odpowiadał za długi spadkowe do wysokości aktywów odziedziczonej masy spadkowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

4.9/5 - (108 votes)

Dodaj komentarz