Odwołanie zarządcy sukcesyjnego firmy

Odwołanie zarządcy sukcesyjnego firmy

Odwołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę jest możliwe w każdym czasie. Przedsiębiorca może dokonać tego przez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Łączy się to z obowiązkiem wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG przez złożenie wniosku niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym. Po śmierci przedsiębiorcy zarządca sukcesyjny może być natomiast odwołany przez osobę, która jest uprawniona do powołania zarządcy sukcesyjnego. W szczególności odwołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy wymaga zachowania formy aktu notarialnego i na notariuszu ciąży obowiązek niezwłocznego zgłoszenia odwołania zarządcy sukcesyjnego do CEIDG. Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydaniu europejskiego poświadczenia spadkowego, zarządcę może odwołać tylko właściciel przedsiębiorstwa w spadku. Różnica w trybie odwołania zarządcy sukcesyjnego w stosunku do art. 12 polega jedynie na tym, że do odwołania zarządcy wymagana będzie zgoda osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 1/2. Przewidziano zatem w tym przypadku wymóg mniejszej większości, niż w przypadku powołania zarządcy (85/100). Większość bezwzględna jako wymóg odwołania zarządcy z jednej strony zapobiega decyzjom, które mogą mieć decydujące znaczenie dla dalszego bytu zarządu sukcesyjnego (nieodwracalne wygaśnięcie zarządu po miesiącu od wykreślenia odwołanego zarządcy sukcesyjnego z CEIDG), podejmowanym przez osoby, które mają niewielki udział w przedsiębiorstwie w spadku. Z drugiej strony, bierze pod uwagę konieczność ochrony interesów właścicieli przedsiębiorstwa w spadku przed niewłaściwymi działaniami zarządcy, zwłaszcza, że może on zostać powołany bez udziału właścicieli przedsiębiorstwa w spadku – przez przedsiębiorcę za życia. Przyjęto zasadę analogiczną do obowiązującej w przypadku zwykłego zarządu rzeczą wspólną, czyli zasadę woli większości (art. 201 k.c.).

Ustawa przewiduje także szczególną regulację na wypadek, gdy zarządca sukcesyjny dopuszcza się rażącego naruszenia jego obowiązków. Może on być wówczas odwołany przez sąd, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny. Chodzi o wyjątkowe przypadki, wynikające w szczególności z rażącego niedbalstwa zarządcy sukcesyjnego, zachodzącego wówczas, gdy nie tylko narusza on swoje obowiązki lub nie dokłada wymaganej od niego staranności, ale czyni to przy niezachowaniu podstawowych zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji lub z innych powodów naganny. Odwołanie zarządcy sukcesyjnego w opisanym przypadku nie wymaga zgody właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.

Osoba uprawniona do powołania zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy może przy tym wnioskować, aby odwołanie zarządcy sukcesyjnego przez sąd było połączone z powołaniem kolejnego zarządcy sukcesyjnego. Do powołania zarządcy sukcesyjnego nie stosuje się w tym przypadku art. 12 ustawy, w szczególności nie jest wymagana zgoda osób, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100. W opisanym przypadku odwołanie i ewentualnie powołanie kolejnego zarządcy sukcesyjnego powinien zgłosić do CEIDG właściwy sąd niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiotowej sprawie.

Skutki analogiczne do odwołania zarządcy sukcesyjnego wywołuje jego śmierć, utrata pełnej zdolności do czynności prawnych, a także prawomocne orzeczenie wobec zarządcy sukcesyjnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zarządca sukcesyjny traci wówczas umocowanie do działania na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.

Utrata przez zarządcę sukcesyjnego pełnej zdolności do czynności prawnych może być skutkiem prawomocnego orzeczenia wobec zarządcy całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia.

Zakaz prowadzenia przez zarządcę sukcesyjnego działalności gospodarczej może zostać orzeczony przez sąd upadłościowy na podstawie art. 373 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sąd karny na podstawie przepisów Kodeksu karnego albo Kodeksu karnego skarbowego może natomiast orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej tytułem środka karnego albo środka zabezpieczającego. Utratę możliwości pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego w przypadku zakazów orzekanych przez sąd karny powoduje zakaz prowadzenia działalności obejmujący działalność gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorcę lub działalność gospodarczą w zakresie zarządu majątkiem. Zgodnie ze zmienianym ustawą art. 373 ust. 1 Prawa upadłościowego, sąd upadłościowy może w ramach orzeczonego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej pozbawić prawa pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego.

Informacja o śmierci zarządcy sukcesyjnego, utracie przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub o prawomocnym orzeczeniu wobec zarządcy sukcesyjnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wymaga wpisu do CEIDG. O śmierci zarządcy sukcesyjnego, podobnie jak o śmierci przedsiębiorcy, CEIDG poweźmie wiadomość automatycznie z systemu PESEL. Przekazanie do CEIDG informacji o utracie pełnej zdolności prawnej przez zarządcę sukcesyjnego albo uprawomocnieniu się orzeczenia o zakazie prowadzenia przez niego działalności gospodarczej także nastąpi na takich samych zasadach, na jakich te informacje są przekazywane w odniesieniu do przedsiębiorcy. Informacje te będą przekazywane do CEIDG przez sądy upadłościowe i Krajowy Rejestr Karny. Jeżeli jednak opisane okoliczności nastąpią przed śmiercią przedsiębiorcy, niezwłocznie po powzięciu o nich informacji, powinien poinformować CEIDG sam przedsiębiorca, składając wniosek o zmianę wpisu. Opracowane na podstawie druku nr 2293 - Rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Dodaj komentarz