Podział spadku w sądzie

Podział spadku w sądzie

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Dział umowny lub sądowy powinien w zasadzie objąć całość spadku. Przedmiotem podziału są jednak tylko aktywa, podział pasywów jest konsekwencją dokonanego podziału aktywów.

Umowa musi zostać zawarta pomiędzy wszystkimi spadkobiercami. Żądanie chociażby jednego spośród nich, aby sprawę rozstrzygnął sąd, wyłącza możliwość dokonania umownego działu spadku  Jeżeli spadkobierca zbył przysługujący mu udział w spadku lub jego część, nabywca musi stać się stroną umowy działowej. Sądowy dział spadku jest jedynym możliwym sposobem wyjścia ze wspólności, gdy pomiędzy współspadkobiercami istnieje konflikt uniemożliwiający zawarcie umowy działowej. Z żądaniem dokonania działu przez sąd może wystąpić każdy spadkobierca, a także nabywca udziału w spadku oraz spadkobiercy tych osób. Wierzyciel spadkobiercy może wystąpić z wnioskiem o dokonanie działu, gdy dokona zajęcia praw spadkowych swojego dłużnika w drodze egzekucji. Prawo do wystąpienia z wnioskiem o dział spadku nie jest ograniczone żadnym terminem.

Podstawowym celem postępowania działowego jest doprowadzenie do tego, aby pomiędzy współspadkobiercami przestała istnieć wspólność wynikająca z dziedziczenia. W postępowaniu o dział spadku sąd rozstrzyga także spory o istnienie uprawnienia do żądania działu oraz o to, czy pewien przedmiot należy do spadku. Punktem wyjściowym rozstrzygnięcia w przedmiocie działu spadku jest ustalenie składu i wartości ulegającego podziałowi spadku, od prawidłowego bowiem ustalenia tych elementów zależy określenie wartości udziałów poszczególnych spadkobierców, mogące mieć wpływ na układ sched spadkowych tych spadkobierców, a nadto decydujące o wysokości przysługujących spadkobiercom spłat lub dopłat. W sprawie o dział spadku jego skład powinien być ustalony przez sąd na podstawie dowodów aktualnych w chwili dokonywania podziału. 

Skład majątku, który ma być przedmiotem działu spadku, sąd ustala w zasadzie na podstawie wyjaśnień uczestników, jeśli jednak zachodzą w tym względzie sprzeczności, rzeczą sądu jest ich wyjaśnienie. W każdym wypadku wymaga udowodnienia własność nieruchomości spadkowej.

Sposób podziału majątku spadkowego

Podział spadku pomiędzy współspadkobierców może zostać dokonany w ten sposób, że:

- poszczególne przedmioty zostaną podzielone fizycznie i przyznane poszczególnym spadkobiercom. Następuje to stosownie do wielkości udziałów poszczególnych spadkobierców. W ramach tego podziału dopuszczalne jest ustalenie dopłat na rzecz niektórych współspadkobierców, jeżeli majątek spadkowy nie da się podzielić w taki sposób, aby wartość przedmiotów przyznanych poszczególnym osobom odpowiadała wielkości ich udziałów.

- przyznanie pewnych przedmiotów spadkowych w całości jednemu lub kilku współspadkobiercom z  obowiązkiem dokonania spłaty na rzecz pozostałych.

-  podział cywilny, czyli gdy przedmioty należące do spadku zostają sprzedane, a uzyskana kwota ulega podziałowi pomiędzy współspadkobierców w stosunku do przysługujących im udziałów.

Może być stosowana kombinacja tych sposobów podziału.

Postanowienie sądu zarządzające sprzedaż przedmiotu działu spadku może przybrać dwojaką postać; ograniczyć się do samej tylko sprzedaży, odkładając rozstrzygnięcie o wzajemnych roszczeniach spadkobierców oraz o podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży do czasu jej przeprowadzenia bądź też jednocześnie rozstrzygnie o tych roszczeniach, a w istocie o podziale sumy pochodzącej ze sprzedaży. W zależności zatem od tego, który z tych sposobów znajdzie zastosowanie, postanowienie albo definitywnie rozstrzyga o dziale, albo też otwiera drogę do kolejnej fazy postępowania poświęconego sprzedaży, a po jej dokonaniu, wydania postanowienia określającego udziały spadkobierców w sumie sprzedaży. To drugie ma jednakże tylko postać techniczno-porządkową zważywszy, iż podział sumy sprzedaży określają udziały spadkobierców w majątku spadkowym. Oznacza to, iż każde z postanowień  spełnia tę samą funkcję; przesądza o sposobie działu spadku. Każde z nich jest postanowieniem rozstrzygającym co do istoty sprawy, a z chwilą uprawomocnienia się każde z nich stwarza stan rzeczy osądzonej.

Całkowity i częściowy dział spadku

Sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku. Umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku. Jeżeli okaże się, że z jakichkolwiek przyczyn prawomocne postanowienie o podziale majątku wspólnego nie objęło wszystkich istotnych składników majątku wspólnego, każde spadkobierca może wystąpić w odrębnym postępowaniu o przeprowadzenie podziału uzupełniającego co do składników, które nie zostały uwzględnione w orzeczeniu podziałowym.

Przyznanie rzeczy na współwłasność

Na żądanie dwóch lub więcej spadkobierców sąd może wydzielić im schedy spadkowe w całości lub w części w taki sposób, że przyzna im pewien przedmiot lub pewne przedmioty należące do spadku jako współwłasność w określonych częściach ułamkowych. Rozstrzygnięcie takie jest możliwe jedynie na zgodny wniosek zainteresowanych spadkobierców, przy czym sąd powinien mieć na uwadze interes społeczno-gospodarczy. Może on mieć zastosowanie nie tylko w dziale sądowym, ale też w dziale umownym

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (152 votes)

4 Responses

  1. Musimy podzielić majątek po dziadkach bo odziedziczyliśmy go wspólnie. 2 nieruchomości i trochę pieniędzy. Jednak sami nie potarfiliśmy poprowadzić tej sprawy więc udaliśmy się do mecenasa Ziębaczewskiego który nas reprezentował w sądzie skutecznie ;]

  2. Bardzo polecam tę kancelarię, bo poprowadził koncertowo naszą sprawę o podział spadku. Problem był taki, że dużo było przedmiotów które zostawili rodzice i spór się zaczął między rodziną, ale mecenas Ziębaczewski fajnie to rozegrał i wszyscy są zadowoleni

  3. My właśnie skończyliśmy prowadzić naszą sprawę o podział majątku z mecenasem Ziębaczewskim Podzieliliśmy go po równie i nie trzeba było na szczęście nic sprzedawać i dzielić się piniędzmi, bo jak mecenas mówił byśmy na tym stracili. Na pewno Pana polecę innym w Łodzi

Dodaj komentarz