Posługiwanie się firmą przedsiębiorcy po śmierci

Posługiwanie się firmą przedsiębiorcy po śmierci

W sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku zarządca sukcesyjny posługuje się dotychczasową firmą przedsiębiorcy z dodatkowym oznaczeniem „w spadku”.  Firma przedsiębiorcy identyfikuje i odróżnia przedsiębiorcę od innych podmiotów uczestniczących w obrocie prawnym. Skoro wprowadza się możliwość kontynuowania działalności z wykorzystaniem przedsiębiorstwa zmarłego przedsiębiorcy, uzasadnione jest posługiwanie się w obrocie prawnym tą samą firmą uzupełnioną o dodatkowe oznaczenie jednoznacznie wskazujące na sytuację prawną przedsiębiorstwa. Jest to tym bardziej istotne, że w omawianym okresie nie będzie jeszcze niejednokrotnie wiadomo, kto stanie się ostatecznie właścicielem przedsiębiorstwa w spadku oraz w jakiej formie prawnej będzie ono w przyszłości funkcjonowało. Przyjęcie innego rozwiązania, np. poprzez wprowadzenie obowiązku działania pod firmą uwzględniającą imiona i nazwiska, ewentualnie także dodatkowe oznaczenie, wszystkich spadkobierców, byłoby w praktyce nadmiernie uciążliwe, a niekiedy niemożliwe do wykonania, np. w przypadku, gdy krąg spadkobierców nie zostanie ustalony w krótkim czasie po otwarciu spadku.

Zarządca sukcesyjny będzie posługiwał się imieniem i nazwiskiem zmarłego przedsiębiorcy bez odrębnej zgody spadkobierców. Rezygnacja z obowiązku uzyskiwania zgody na posługiwanie się oznaczeniem obejmującym imię i nazwisko zmarłego przedsiębiorcy ma przede wszystkim na celu zapewnienie niezwłocznej kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. Dla oznaczenia np. strony umowy nie będzie konieczne wskazywanie danych osobowych właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, na rachunek których działa zarządca sukcesyjny.

Niemniej, po potwierdzeniu kręgu właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, informacja w tym zakresie powinna być przez zarządcę sukcesyjnego przekazana na żądanie drugiej strony dokonywanej czynności (np. konsumenta, kontrahenta, pracownika). Właściciele przedsiębiorstwa w spadku ponoszą bowiem odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku, zaś odpowiadające im uprawnienia osób trzecich mogą być realizowane już po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego (np. uprawnienia z rękojmi czy gwarancji). Opracowane na podstawie druku nr 2293 - Rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Dodaj komentarz