Prawo spadkowe Ostrów Wielkopolski

Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego, którego przepisy normują przejście praw i obowiązków zmarłego na inne osoby. Potrzeba takiego unormowania wynika stąd, że prawa i obowiązki majątkowe nie gasną z chwilą śmierci człowieka. Koncepcja ta zakłada traktowanie całego majątku zmarłego jako swoistej całości zwanej spadkiem (spuścizną). Właśnie owa całość jest przedmiotem dziedziczenia, czyli przejścia na jedną lub więcej osób zwanych spadkobiercami. Spadkobiercy zajmują względem spadku, w wyniku dziedziczenia, taką pozycję, jaką zajmował zmarły (spadkodawca). Nabywają prawa i obowiązki należące do spadku od razu, jednym aktem, bez potrzeby zachowania wymagań, których dopełnienie byłoby niezbędne, gdyby prawa majątkowe wchodzące do spadku chciało się nabyć w ramach wielu oddzielnych sukcesji syngularnych.

Ogół tych praw i obowiązków majątkowych nazywamy spadkiem, osobę zmarłą – spadkodawcą, osoby, na które przechodzi spadek – spadkobiercami, a samo zjawisko prawne przejścia spadku na spadkobierców – dziedziczeniem. Regulując sprawę dziedziczenia, prawo spadkowe musi przede wszystkim określić, kto dziedziczy, a więc kto jest spadkobiercą. Spadkobiercami mogą być bądź osoby wskazane przez ustawę (spadkobiercy ustawowi) na podstawie ich związku rodzinnego ze spadkodawcą, opartego na więzach krwi (pokrewieństwo) lub więzi prawnej (małżeństwo, przysposobienie, powinowactwo – ale jedynie w odniesieniu do pasierbów) z tym ostatnim, bądź też osoby wyznaczone przez spadkodawcę na mocy jego aktu woli, przejawionego w formie testamentu (spadkobiercy testamentowi). Testament jest zaś na tym tle narzędziem najbardziej popularnym, najczęściej wykorzystywanym w praktyce, będącym w związku z tym główną alternatywą dla dziedziczenia ustawowego, mechanizmu wejścia spadkobierców w prawa i obowiązki spadkodawcy mocą ustawy.

Płynie stąd potrzeba unormowania dziedziczenia ustawowego i testamentowego, a także określenia przez prawo spadkowe Ostrów Wielkopolski form testamentu i rozstrzygnięcia, jakie inne dyspozycje majątkowe na wypadek śmierci (czyli rozrządzenia), poza ustanowieniem spadkobiercy, mogą być zawarte w testamencie; rozrządzenia te mogą w szczególności polegać na zobowiązaniu spadkobiercy do spełnienia określonego świadczenia majątkowego (zapisu) na rzecz oznaczonej osoby, która w ten sposób może uzyskać korzyść ze spadku, nie stając się spadkobiercą.

Dalej należy wyróżnić grupę przepisów prawa spadkowego, które określają stanowisko prawne spadkobiercy. Chodzi tu o takie zagadnienia, jak wpływ woli spadkobiercy na zachowanie lub utratę praw i obowiązków majątkowych przechodzących na niego w drodze dziedziczenia (przyjęcie lub odrzucenie spadku), wykazanie wobec osób trzecich, że on właśnie jest spadkobiercą (stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia), zakres i sposób realizacji jego odpowiedzialności za długi spadkowe, stosunki prawne między spadkobiercami, którzy są jednocześnie powołani – w określonych częściach – do tego samego spadku (wspólność majątku spadkowego, dział spadku).

Wreszcie prawo spadkowe Ostrów Wielkopolski normuje pewne kwestie pozostające w ścisłym związku z dziedziczeniem, jak ochrona interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy przed niekorzystnymi dla nich dyspozycjami majątkowymi (zachowek) lub przeniesienie przez spadkobiercę na inną osobę w drodze umowy całości (albo części ułamkowej) jego praw wynikających z dziedziczenia, czyli zbycie spadku.

Spadkodawca, czyniąc odpowiedni użytek z przysługującej mu swobody dokonywania rozrządzeń testamentowych (ustanowienie spadkobiercy, zapis i polecenie), może dać wyraz owemu głębokiemu ludzkiemu pragnieniu zachowania pamięci o sobie i swojej działalności. Ustawodawca ogranicza jednak uprawnienie spadkodawcy do rozrządzenia całym swoim majątkiem na rzecz dowolnie wybranego spadkobiercy, poprzez regulację instytucji zachowku, która służy ochronie interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy. Ogólnie wreszcie można powiedzieć, że normy prawa spadkowego są istotnym elementem porządku prawnego i chronią również interesy osób, które pozostawały ze spadkobiercą w stosunkach prawnych o charakterze majątkowym.

Prawo spadkowe Ostrów Wielkopolski wiąże się ściśle z innymi działami prawa cywilnego, których pogłębiona znajomość jest niezbędna przy wykładni i stosowaniu jego postanowień.Dotyczy to nie tylko prawa rzeczowego i obligacyjnego, skoro w zasadzie zarówno prawa rzeczowe, jak i wierzytelności, a także długi przechodzą na spadkobierców, lecz również prawa rodzinnego, albowiem związki rodzinne wyznaczają krąg spadkobierców ustawowych. Powiązania pomiędzy prawem spadkowym a prawem rodzinnym ujawniają się też dobitnie w sytuacji, gdy spadkodawca do chwili swej śmierci pozostawał we wspólności majątkowej ze swym współmałżonkiem

Blog Kancelarii jest wyjątkowo obszernym opracowaniem wszelkich zagadnień prawa spadkowego. Przedstawiono całość problematyki prawnej związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów prawa spadkowego i powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołano w bardzo bogatym zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny - w szczególności poglądy innych komentatorów Kodeksu cywilnego. Adwokaci, radcowie prawni i prawnicy rozważają różne hipotetyczne przypadki ich zastosowania, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, dzięki czemu aktualność zachowa zawarty tam wywód prawniczy.

Obszerne opracowania prawa spadkowego Ostrów Wielkopolski starają się ogarnąć całość trudnej materii, aby jak najrzadziej pozostawiać Klienta bez odpowiedzi na jego problem lub chociaż bez żadnej wskazówki co do kierunku, w jakim ma być rozwiązany. Cytowani autorzy łączą pracę naukową pracując w różnych ośrodkach akademickich z praktyką będąc adwokatami, radcami prawnymi, specjalistami w Sądzie Najwyższym, Biurze Analiz Sejmowych czy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.