Rezygnacja zarządcy sukcesyjnego firmy

Rezygnacja zarządcy sukcesyjnego firmy

Osoba powołana jako zarządca sukcesyjny może także zrezygnować z tej funkcji. Przed śmiercią przedsiębiorcy może to uczynić, składając przedsiębiorcy oświadczenie o rezygnacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W tym przypadku o rezygnacji zarządcy przedsiębiorca zawiadamia CEIDG, składając wniosek o zmianę wpisu, niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym doszło do niego oświadczenie o rezygnacji zarządcy sukcesyjnego. Osobie rezygnującej z funkcji zarządcy sukcesyjnego przyznano uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wpisu przedsiębiorcy obejmującą informację o rezygnacji.

Po śmierci przedsiębiorcy rezygnacja zarządcy sukcesyjnego wymaga złożenia oświadczenia przed notariuszem. Notariusz sporządza stosowny protokół, a na podstawie informacji uzyskanych od zarządcy sukcesyjnego zawiadamia o rezygnacji znane zarządcy osoby, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, przesyłając im wypis protokołu rezygnacji. Notariusz dokonuje również w tym przypadku zgłoszenia rezygnacji zarządcy sukcesyjnego do CEIDG niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po złożeniu rezygnacji.

Aby uniknąć negatywnych skutków dla osób, na rzecz których działał zarządca sukcesyjny, i osób trzecich, po złożeniu oświadczenia o rezygnacji, zarządca sukcesyjny jest obowiązany działać jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że wcześniej powołano kolejnego zarządcę sukcesyjnego. Zarządca sukcesyjny przestaje pełnić swą funkcję z upływem wskazanego okresu dwutygodniowego albo z chwilą wcześniejszego powołania kolejnego zarządcy sukcesyjnego. Opracowane na podstawie druku nr 2293 - Rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Dodaj komentarz