Wzór wniosku o wykaz inwentarza przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Wzór wniosku o wykaz inwentarza przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

WYKAZ INWENTARZA
POUCZENIE
1.   Druk należy wypełnić czytelnie uzupełniając wszystkie możliwe rubryki zgodnie
z posiadaną wiedzą, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek.
2.   W wypadku, gdy nie jest możliwe wpisanie wszystkich danych w rubrykach wykazu
inwentarza, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4, ze
wskazaniem uzupełnionej rubryki. Pod podaną do formularza treścią należy złożyć
podpis.
3.   W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów należących do spadku,
przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie
inwentarza składający wykaz uzupełnia go. Do uzupełnienia wykazu stosuje się przepisy
dotyczące składania wykazu inwentarza.
1.   Sąd, do którego składany jest wykaz inwentarza
(nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział)
2.   Dane składającego/składających wykaz inwentarza
2.1.       Imię i nazwisko/nazwa podmiotu
2.2. Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku
– numer we właściwym rejestrze, ewidencji lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany
2.3. Adres składającego/składających wykaz inwentarza
3.   Dane spadkodawcy
3.1. Imię i nazwisko oraz chwila otwarcia spadku – data śmierci spadkodawcy
3.2. Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
– jeżeli został nadany spadkodawcy
3.3. Ostatni adres spadkodawcy
4.   Dane dotyczące przedmiotów należących do spadku oraz przedmiotów zapisów
windykacyjnych (zwięzły opis przedmiotów należących do spadku oraz przedmiotów
zapisów windykacyjnych), z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili
otwarcia spadku
5.   Dane dotyczące długów spadkowych oraz ich wysokości według stanu z chwili
otwarcia spadku
6.   Miejscowość i data
7.   Podpis składającego wykaz inwentarza
4.4/5 - (126 votes)

Dodaj komentarz