Egzekucja komornicza długów firmy, a zarządca sukcesyjny

Egzekucja komornicza długów firmy, a zarządca sukcesyjny

Zmiana przepisu art. 780 k.p.c. przewiduje wymóg uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko zarządcy sukcesyjnemu do prowadzenia egzekucji z majątku przedsiębiorstwa w spadku, poddanego jego pieczy. Jest to rozwiązanie analogiczne do obowiązującego obecnie wymogu uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko wykonawcy testamentu lub kuratorowi spadku.

Ponadto rozszerzono na zarządcę sukcesyjnego odesłanie do stosowania art. 788 k.p.c. (przejście uprawnień i obowiązków po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu) do przejścia obowiązków na spadkobierców, w przypadku wydania tytułu egzekucyjnego przeciwko spadkodawcy. Przesądzono także, że za przejście praw i obowiązków po wydaniu tytułu egzekucyjnego uważa się ustanowienie zarządcy sukcesyjnego (pierwszego lub kolejnego, w przypadku, gdy zarządca przestanie pełnić swoją funkcję), jak również wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego.

W art. 819 k.p.c., który reguluje zawieszenie egzekucji z urzędu z powodu śmierci wierzyciela lub dłużnika, dodano możliwość podjęcia postępowania egzekucyjnego z udziałem zarządcy sukcesyjnego w zakresie, w jakim dotyczy ono praw i obowiązków wynikających z działalności gospodarczej. Pozwoli to kontynuować po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego egzekucję wszczętą na wniosek albo z majątku przedsiębiorcy.

Wprowadzono zasadę, że także zarządca sukcesyjny (obok obecnie przewidzianych w przepisie nabywcy majątku, zarządcy ustanowionego przez sąd, kuratora spadku i wykonawcy testamentu) może powoływać się na swoje ograniczenie odpowiedzialności bez wyraźnego zastrzeżenia w tytule egzekucyjnym.

Proponowane zmiany legislacyjne w zakresie przepisów procedury cywilnej o egzekucji są bezpośrednią konsekwencją wprowadzenia do systemu prawa instytucji zarządu sukcesyjnego oraz pozycji zarządcy sukcesyjnego, pozwalającej na sprawowanie wyłącznego zarządu majątkiem przedsiębiorstwa. Regulacja pozycjonuje zarządcę sukcesyjnego w ramach obowiązujących obecnie przepisów, nie dokonując istotnych zmian w zakresie kodeksowej regulacji procedury egzekucyjnej. Opracowane na podstawie druku nr 2293 - Rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Dodaj komentarz