Zarządca sukcesyjny, a sprawa w Sądzie

Zarządca sukcesyjny, a sprawa w Sądzie

Zarządcy sukcesyjnemu przysługuje zdolność sądowa i procesowa. Przyjęto, że zarządca sukcesyjny może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz w sprawach wynikających z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Art. 181a k.p.c. umożliwia zarządcy sukcesyjnemu, w pewnym zakresie, występowanie w postępowaniach dotyczących przedsiębiorstwa, wszczętych przed ustanowieniem zarządu sukcesyjnego.

Śmierć strony powoduje zawieszenie postępowania z urzędu. Na wniosek zarządcy sukcesyjnego lub na wniosek drugiej strony sąd postanowi podjąć postępowanie z udziałem zarządcy sukcesyjnego, jeżeli postępowanie dotyczy spraw wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa zmarłej strony objętego zarządem sukcesyjnym. Chodzi tu o postępowania, których przedmiotem są zobowiązania albo wierzytelności zmarłego przedsiębiorcy powstałe w zakresie działalności przedsiębiorstwa.

Do katalogu okoliczności powodujących zawieszenie postępowania z urzędu dodano przypadek, gdy zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę funkcję, oraz przypadek wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, jeżeli postępowanie toczyło się z udziałem zarządcy sukcesyjnego. Do podjęcia zawieszonego postępowania dochodzić będzie z dniem zgłoszenia się lub wskazania sądowi kolejnego zarządcy sukcesyjnego, a jeżeli zarząd wygasł – z chwilą zgłoszenia się lub wskazania sądowi następców prawnych zmarłego. Konsekwencją powyższych zmian jest regulacja, zgodnie z którą, jeżeli po roku od zawieszenia postępowania nie zgłoszą się lub nie zostaną wskazani następcy prawni zmarłego, a postępowanie nie zostało podjęte z udziałem zarządcy sukcesyjnego, sąd może z urzędu zwrócić się do sądu spadku o ustanowienie kuratora spadku. Taki sam skutek powstanie w sytuacji, kiedy następcy prawni nie zgłoszą się lub nie zostaną wskazani w ciągu roku od dnia zawieszenia postępowania z powodu wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.

Proponowane zmiany legislacyjne mają na celu umożliwienie zarządcy sukcesyjnemu działanie w postępowaniach sądowych dotyczących przedsiębiorstwa w spadku, co może mieć istotne znaczenie dla zachowania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Co równie istotne, regulacje te pozwolą na realizację praw wierzycieli i zabezpieczenie ich interesów w okresie trwania zarządu sukcesyjnego. Opracowane na podstawie druku nr 2293 - Rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Dodaj komentarz