Złożenie, otwarcie i ogłoszenie testamentu w sądzie

Złożenie, otwarcie i ogłoszenie testamentu w sądzie

Osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza. Kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę. Obowiązek złożenia testamentu w sądzie spadku dotyczy również notariusza i obejmuje każdy testament, także testament odwołany.

Nakazanie złożenia oświadczenia

W celu stwierdzenia, czy istnieje testament i gdzie się znajduje, sąd spadku może nakazać złożenie oświadczenia w tym przedmiocie, stosując odpowiednio tryb przewidziany do wyjawienia przedmiotów spadkowych. Sąd po wysłuchaniu osoby, u której według uzyskanych wiadomości testament się znajduje, wyda z urzędu postanowienie nakazujące jej złożenie testamentu w wyznaczonym terminie. Na postanowienie sądu w przedmiocie złożenia testamentu przysługuje zażalenie.

Otrawcie i ogłoszenie testamentu

Instytucja otwarcia i ogłoszenia testamentu ma na celu urzędowe potwierdzenie faktu złożenia, stanu i cech testamentu, zabezpieczenie go przed możliwością usunięcia, zniszczenia lub uszkodzenia, zapewnienie realizacji ostatniej woli spadkodawcy oraz w miarę możności poinformowanie osób zainteresowanych o istnieniu testamentu. Otwarcie i ogłoszenie testamentu następuje z urzędu, a więc niezależnie od wniosku osoby zainteresowanej.

Sąd albo notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy. O terminie otwarcia i ogłoszenia nie zawiadamia się osób zainteresowanych, jednakże mogą one być obecne przy tej czynności. Gdy złożono kilka testamentów jednego spadkodawcy, otwiera się i ogłasza wszystkie, a na każdym z nich czyni się wzmiankę o innych. W protokole otwarcia i ogłoszenia testamentu opisuje się jego stan zewnętrzny oraz wymienia się jego datę, datę złożenia i osobę, która testament złożyła. Na testamencie zamieszcza się datę otwarcia i ogłoszenia.

W stadium postępowania, którego przedmiotem jest otwarcie i ogłoszenie testamentu, sąd nie dokonuje oceny jego ważności, ocena ta bowiem nastąpi w postępowaniu, na którego wynik ma wpływ ustalenie uprawnień wynikających z testamentowych rozrządzeń spadkodawcy, w szczególności w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Otwarciu i ogłoszeniu podlega każdy dokument mający cechy rozrządzenia spadkodawcy na wypadek śmierci, choćby w swej nazwie nie zawierał określenia "testament" lub podobnego.

Otwarcia i ogłoszenia testamentu sąd spadku może dokonać także w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, a notariusz w związku ze sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia. W takim przypadku sporządza się odrębny protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Zawiadomienie zainteresowanych

O dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu sąd spadku albo notariusz zawiadamia w miarę możności osoby, których rozrządzenia testamentowe dotyczą, oraz wykonawcę testamentu i kuratora spadku. Notariusz niezwłocznie zawiadamia o tym sąd spadku, przesyłając odpis sporządzonego protokołu.

Przechowanie

Testament wraz z protokołem otwarcia i ogłoszenia przechowuje się w sądzie spadku, chyba że został złożony u notariusza. Jednakże na żądanie sądu spadku notariusz przesyła złożony testament temu sądowi.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

4.3/5 - (176 votes)

Dodaj komentarz