Poniedziałek - Sobota9.00 - 20.00
ul. Głogowska 47a lok. 1a 60-736 Poznań
Tel.+48696293998
ZapraszamyJeżeli chcesz mieć przewagę problemy powierz najlepszym specjalistom
Twoja sprawa z zakresu prawa spadkowego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Znalezienie nowego testamentu i wznowienie sprawy spadkowej

Zgodnie z treścią art. 679 § 1, 2 i 3 KPC dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność. Przy czym wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany.

W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Znalezienie nowego testamentu i wznowienie sprawy spadkowej Poznań

Z powyższego wynika zatem, że istotą cytowanego przepisu jest dążenie do tego, aby stwierdzenie nabycia spadku było zgodne z rzeczywistym stanem prawnym. Dlatego też każdy zainteresowany może zgłosić wniosek o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, gdy istnieje wiarygodny dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku nie jest spadkobiercą albo jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony. Z uwagi na możliwości, jakie miał uczestnik postępowania o stwierdzenie nabycia spadku w tym postępowaniu, może on żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku tylko wtedy, gdy żądanie to opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek może złożyć wyłącznie w zawitym terminie roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

Zatem strona wnosząca o zmianę postanowienia spadkowego powinna wykazać, że powołane przez nią fakty i dowody, które mają uzasadniać żądanie zmiany, pozostawały poza jej dostępem podczas poprzedniego postępowania, przy uwzględnieniu, że chodzi o obiektywną możliwość ich powołania (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 roku, III CSK 239/13, L.).

Należy również podkreślić, że termin przewidziany w art. 679 § 1 zd. 2 KPC nie ma zastosowania w przypadku, gdy zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku żąda zainteresowany, który nie brał udziału w sprawie (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 1982 roku, III CZP 15/82, (…) 1982, Nr 8–9, poz. 118).

Zgodnie z art. 926 § 1kc powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Prawo polskie przewiduje zatem dwa tytuły powołania do spadku: przepisy ustawy oraz wolę spadkodawcy wyrażoną w testamencie odpowiadającym wymaganiom formalnym. Kodeks cywilny daje pierwszeństwo porządkowi dziedziczenia określonemu przez spadkodawcę w testamencie. Powołanie spadkobiercy (spadkobierców) testamentowego wyłącza więc dziedziczenie ustawowe do całości lub części spadku. Dopiero gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą, następuje dziedziczenie ustawowe co do całości spadku (art. 926 § 2 KC).

Znalezienie nowego testamentu i wznowienie sprawy Poznań

Przez testament w prawie polskim należy rozumieć albo czynność prawną charakteryzującą się pewnymi cechami, albo dokument obejmujący odpowiednie oświadczenie woli spadkodawcy – testatora. Testament, dla swej ważności, musi się charakteryzować pewnymi, ściśle określonymi w kodeksie cywilnym, wymaganiami formalnymi. Zgodnie z art. 949 § 1 KC testament własnoręczny musi być w całości napisany pismem ręcznym przez spadkodawcę oraz przez niego podpisany i opatrzony datą.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w postanowieniu z 29 listopada 1977 r., III CRN 291/77 (OSPiKA 1978, nr 9, poz. 167) dziedziczenie na podstawie art. 959 KC następuje wówczas, gdy spadkodawca powołał do całości lub części spadku, jako ogółu praw i obowiązków spadkodawcy, jedną lub kilka osób.

Natomiast w wypadku, gdy spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie jedynie poszczególne przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku, to:

a) jeżeli przedmioty te wyczerpują prawie cały spadek, dziedziczy go na podstawie testamentu osoba, której przedmioty te przeznaczono (art. 961 KC),

b) jeżeli przedmioty te nie wyczerpują prawie całego spadku, do dziedziczenia dochodzą spadkobiercy ustawowi (art. 931 KC i n.), którzy są zobowiązani do wydania zapisu osobie wskazanej w testamencie (art. 968 KC i n.)

Zapisem jest natomiast rozrządzenie testamentowe polegające na nałożeniu na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązku spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz innej osoby (art. 968 § 1 KC). Osoba ta nie staje się spadkobiercą, a jedynie uzyskuje pewną korzyść, z reguły kosztem majątku spadkowego.

Przedmiotem zapisu może być każde świadczenie o charakterze majątkowym, polegające zarówno na działaniu, jak i na zaniechaniu, m.in. zobowiązanie obciążonego zapisem do przeniesienia własności i wydania rzeczy oznaczonej co do gatunku lub co do tożsamości.

Ustanowienie zapisu nie powoduje powstania bezpośrednio skutków rzeczowych, zaś po stronie zapisobiercy powstaje jedynie roszczenie o przeniesienie własności. Nawet wtedy, gdy przedmiotem zapisu jest rzecz oznaczona co do tożsamości, własność nie przechodzi automatycznie na zapisobiercę. Do przejścia własności przedmiotu zapisu niezbędna jest umowa przenosząca własność.

Jednocześnie w przypadku zapisu nie wchodzi w rachubę „przyznanie” w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku określonych przedmiotów majątkowych zapisobiercy (postanowienie Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 1998 r., I CKU 35/98).

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelaria

Wnioskodawczyni A. K. była uczestniczką postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku po S. C. przeprowadzonym przed Sądem Rejonowym które zakończyło się wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w dniu 19 marca 2015 roku. Warunkiem skutecznego złożenia wniosku o zmianę postanowienia o twierdzeniu nabycia spadku po S. C. w niniejszej sprawie było wykazanie przez wnioskodawczynię, iż odnalazła testament spadkodawcy przed upływem roku od złożenia wniosku o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wnioskodawczyni A. K. wspólnie z mężem Z. K. w dniu 11 listopada 2016 roku pojechała do domu po spadkodawcy S. C. obejrzeć go oraz znaleźć zdjęcie spadkodawcy, aby umieścić je na pomniku cmentarnym. W trakcie porządkowania rzeczy po spadkodawcy wnioskodawczyni w pokoju, używanym okazjonalnie przez spadkodawcę, w szafce wchodzącej w skład meblościanki wnioskodawczyni A. K. znalazła szarą kopertę, po zdjęciach RTG, a w niej testament spadkodawcy. Koperta znajdowała się na dnie szafki, w której również znajdował się krucyfiks, lichtarze i świeczki oraz kropidło.

Znalezienie nowego testamentu i wznowienie sprawy spadkowej Poznań

W ocenie Sądu wnioskodawczyni nie uchybiła temu terminowi. Okoliczności znalezienia przez nią testamentu spadkodawcy są prawdopodobne, zaś złożone przez nią zeznania i wyjaśnienia oraz zeznania złożone przez świadka Z. K. są szczere, prawdziwe i wzajemnie się uzupełniają. Świadek Z. K. jest mężem wnioskodawczyni, a zatem osobą dla niej najbliższą, niemniej jednak naturalnym jest, iż wnioskodawczyni udała się do domu spadkodawcy wspólnie z mężem. Opisane przez nich okoliczności odnalezienia testamentu potwierdzają się i nie zawierają zdarzeń, które dawały by podstawę do podważenia ich wiarygodności.

Nie dają podstaw do podważenia wiarygodności zeznań wyżej wymienionych osób, twierdzenia uczestniczki postępowania M. C., związane z prowadzonym przez nią przeciwko wnioskodawczyni i jej mężowi postępowaniem cywilnym przed Sądem Okręgowym. Fakt złożenia przez wnioskodawczynię w postępowaniu cywilnym przed Sądem Okręgowym dokumentów spadkodawcy zawierających sformułowania identyczne jak, te które znalazły się w testamencie nie neguje możliwości znalezienia testamentu przez wnioskodawczynię w sposób przez nią opisany. Spadkodawca mógł sporządzić kilka różnych dokumentów i umieścić je w różnych miejscach swojego domu, zaś przedłożony przez wnioskodawczynię testament nie nosi śladów, wskazujących na ingerencję w strukturę jego nośnika, jakim jest kartka papieru.

Nie budzi wątpliwości Sądu, iż dokument przedłożony przez wnioskodawczynię jako testament sporządzony przez S. C. został sporządzony przez niego własnoręcznie, zawiera datę oraz podpis.

Żaden z uczestników postępowania nie kwestionował testamentu zarzucając, iż testament ten jest nieważny z uwagi na brak zdolności testatora do testowania, sporządzenie go w nieprzepisanej prawem formie lub istnienie wad oświadczenia woli testatora w chwili jego sporządzania.

Z treści testamentu wynika jednoznacznie, iż spadkodawca S. C. jako spadkobierców wskazał brata T. C. w ½ części oraz bratanice M. G. i A. K. po ¼ części każda z nich. W treści testamentu znalazły się też zapis na rzecz bratanka W. C. Spadkodawca rozróżniał zatem dwie instytucje prawa spadkowego: dziedziczenie i zapis.

Mając na uwadze powyższe Sąd zmienił prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku po S. C. synu A. i M., zmarłym w dniu 9 września 2014 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Ż. w ten sposób, że spadek na podstawie testamentu własnoręcznego z dnia 15 lutego 2010 roku, otwartego i ogłoszonego w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim w dniu 21 grudnia 2016 roku w sprawie sygn. akt I Ns (…) nabyli: brat T. C. w ½ części oraz bratanice: M. G. i A. K. po ¼ części każda z nich. Postanowienie Sądu Rejonowego – I Wydział Cywilny z dnia 6 czerwca 2017 r. I Ns 899/16

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i jedyny w swoim rodzaju specjalista od prawa spadkowego w Polsce. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach spadkowych. Z naszą kancelarią współpracują najbardziej znani profesorowie, doktorzy prawa oraz byli ministrowie, gdyż cenią jakość, pewność i bezpieczeństwo jakie oferujemy.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Spadkowego w Poznaniu