Dziedziczenie partycypacji mieszkania w TBS

Dziedziczenie partycypacji mieszkania w TBS

TBS, czyli Towarzystwo Budownictwa Społecznego to rozwiązanie dla osób niezamożnych lub średniozamożnych, które z pewnych przyczyn nie mogą kupić własnego mieszkania, a pragną zamieszkać w nowym mieszkaniu, gdzie czynsz nie jest tak wysoki, jak na wolnym rynku najmu. TBS, czyli gminne spółki – budują mieszkania czynszowe i wynajmują je lokatorom po obniżonym czynszu.

Najemcami mieszkań w TBS są zaś osoby, których dochody są zbyt wysokie, by móc ubiegać się o mieszkanie komunalne – ale jednocześnie zbyt niskie, by uzyskać odpowiednią zdolność kredytową lub wynajmować mieszkanie po cenach rynkowych. Lokal w TBS może być przeznaczony wyłącznie na cele mieszkaniowe: najemcy nie mają prawa do podnajmowania lub dzierżawy.

Budowa przez towarzystwo lokalu mieszkalnego (TBS) następuje zwykle przy wykorzystaniu środków własnych towarzystwa, środków partycypującego oraz (często) środków zewnętrznych (w szczególności finansowanie udzielane przez Bank. Szczegółowe warunki realizacji inwestycji przez towarzystwo oraz prawa i obowiązki stron wynikające z uczestnictwa w pokrywaniu jej kosztów przez partycypującego określają pozostałe postanowienia umowy (np. termin rozpoczęcia i realizacji przedsięwzięcia, standard realizacji lokalu, cena lokalu, zasady i skutki rozwiązania umowy).

W odniesieniu do osób fizycznych zawierających umowę dotyczącą partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będą one następnie najemcą, ustawodawca zawarł szereg regulacji zawierających korzystniejsze dla tej kategorii partycypujących rozwiązania. Tak też kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od tych osób (w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego) nie może przekroczyć 25 % kosztów budowy tegoż lokalu. Finansowanie zwrotne udzielane jest przez Bank (...) poprzez udzielanie kredytów oraz organizację emisji obligacji i gwarantowanie ich nabycia w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Wysokość finansowania zwrotnego jest nie większa niż 75 % kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. Okres finansowania nie może być z kolei dłuższy niż 30 lat. W przypadku zaś kredytu do okresu kredytowania wlicza się również okres karencji w spłacie kapitału. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do praw i obowiązków stron umowy w sprawie partycypacji odpowiednie zastosowanie znajdują m.in. przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Umowa w sprawie partycypacji zawierana pomiędzy towarzystwem budownictwa społecznego TBS, a określoną osobą fizyczną lub prawną (bądź ewentualnie jednostką organizacyjną) ma na celu ustalenie zasad udziału tej osoby, zwanej też często „partycypującym” lub „partycypantem”, w kosztach budowy przez towarzystwo lokalu mieszkalnego, który następnie zostanie wynajęty partycypującemu lub wskazanej przez niego osobie.

Przepisy ustawy nie zawierają szczególnych regulacji dotyczących skutków dla bytu prawnego umowy o partycypacji w razie śmierci partycypującego. Z uwagi na powyższe, zastosowanie znajdą w tej sytuacji reguły spadkobrania określone przepisami KC. Zgodnie zatem z ogólną zasadą wyrażoną w art. 922 § 1 kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów KC. Prawo partycypacji podlega zatem dziedziczeniu przez spadkobierców.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (116 votes)

Dodaj komentarz