Poniedziałek - Sobota9.00 - 20.00
ul. Głogowska 47a lok. 1a 60-736 Poznań
Tel.+48696293998
ZapraszamyJeżeli chcesz mieć przewagę problemy powierz najlepszym specjalistom
Twoja sprawa z zakresu prawa spadkowego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Podział spadku po śmierci i sprzedaż, licytacja mieszkania, domu, lokalu czy nieruchomości przez komornika i Sąd

Z chwilą stwierdzenia nabycia spadku przez kilku spadkobierców powstaje między nimi wspólność praw i obowiązków spadkowych, która utrzymuje się do chwili dokonania działu spadku. Zgodnie z art. 1035 KC w sytuacji gdy spadek przypada kilku spadkobiercom do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów tytułu VIII KC. Powstała w ten sposób wspólność masy majątkowej w postaci spadku nabytego przez kilka osób ma specyficzny charakter. Nie stanowi ona mianowicie współwłasności, której zniesienia można dokonać w trybie przewidzianym w art. 210 KC bądź art. 617 KPC. Do zniesienia tego typu współwłasności konieczne jest zastosowanie przepisów o dziale spadku, w szczególności art. 1035 i następne KC, art. 1070 i następne KC oraz art. 680 KPC (orz. SN z dnia 05.06.1991 r., III CRN 125/91, Biuletyn SN z 1991 r. Nr 8, s. 13). Z art. 1037 KC wynika, iż możliwe jest dokonanie działu spadku umowne na podstawie umowy między wszystkimi spadkobiercami bądź sądowe na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

Stosownie do art. 684 KPC skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd. Zgodnie z art. 924 KC otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy, zaś spadkobierca właśnie z tą chwilą nabywa spadek ( art. 925 KC). Skład spadku określa się na chwilę otwarcia spadku, zaś następujące po niej działania skutkujące zmianą właścicieli przedmiotów spadkowych nie mają wpływu na skład spadku. W uchwale z dnia 27 września 1974 r.) III CZP 58/74, OSNC z 1975 r. Nr 6, poz. 90) Sąd Najwyższy wyraził stanowisko, iż w dziale spadku na podstawie art. 1035 i nast. KC stan spadku ustala się według otwarcia spadku, jego zaś wartość – według cen z chwili dokonania działu. Skład majątku nie był sporny.

Podział spadku po śmierci i sprzedaż, licytacja mieszkania, domu, lokalu czy nieruchomości przez komornika i Sąd Poznań Warszawa

Zgodnie z art. 688 KPC do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zniesienia współwłasności, a w szczególności art. 618 § 2 i 3 KPC. Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących zniesienia współwłasności uzasadnione jest specyfiką postępowania o dział spadku i odnosi się głównie do zastosowania określonego sposobu zniesienia współwłasności zgodnie z przewidzianą prawem hierarchią sposobów jej zniesienia. Stosownie do art. 622 KPC pierwszeństwo ma dokonanie podziału w oparciu o zgodny wniosek co do sposobu zniesienia współwłasności, jeżeli nie sprzeciwia się prawu, zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych. Do tego sposobu dokonania działu spadku i zniesienia współwłasności powinien nakłaniać współwłaścicieli sąd w toku postępowania ( art. 622 § 1 KPC). W przypadku braku podstaw do zniesienia współwłasności na skutek zgodnego wniosku współwłaścicieli wchodzi w grę zniesienie współwłasności przez podział w naturze na części odpowiadające wartością udziałom współwłaścicieli z uwzględnieniem wszelkich okoliczności zgodnie z interesem społeczno – gospodarczym. Różnice wartości wyrównuje się w tej sytuacji przez dopłaty pieniężne ( art. 623 KPC).

Zgodnie z art. 688 KPC do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zniesienia współwłasności, a w szczególności art. 618 § 2 i 3 KPC

Przepisy kodeksu cywilnego regulujące kwestię zniesienia współwłasności przewidują trzy sposoby zniesienia współwłasności:

a) fizyczny podział rzeczy,

b) przyznanie całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych,

c) sprzedaż rzeczy stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży.

Wskazać należy, iż przepisy kodeksu postępowania cywilnego preferują przeprowadzenie podziału na podstawie zgodnego wniosku uczestników postępowania. Przy braku jednomyślności podstawowym sposobem jest dział w naturze (art. 211 KC), w myśl zaś art. 212 § 2 KC, rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli zatem określony przedmiot nie daje się podzielić może on być przyznany stosownie do okoliczności jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedany. Oba te sposoby działu spadku należy uznać za równorzędne. Jednakże przyznanie przedmiotu spadkowego jednemu ze spadkobierców uzależnione jest od wyrażenia przez niego zgody. Jeżeli żaden ze współspadkobierców nie wyrazi zgody na przyznanie mu przedmiotu spadkowego, Sąd jest zobowiązany do zarządzenia jego sprzedaży (post. SN z 4.11.1998 r., II CKN 347/98, OSNC 1999, nr 6, poz. 8), bowiem sąd nie może przyznać określonego przedmiotu danemu spadkobiercy wbrew jego woli (uchwała SN z 7.1.1970 r., III CZP 92/69, OSNC 1970, nr 10, poz 174.).

Pomimo brzmienia tego przepisu, wskazującego na równorzędność tych dwóch sposobów podziału, zniesienie współwłasności przez sprzedaż rzeczy wspólnej jest traktowane jako sposób ostateczny. Znajduje on zastosowanie w wypadku złożenia przez wszystkich współwłaścicieli zgodnego wniosku co do takiego sposobu zniesienia współwłasności, a także pomimo braku takiego wniosku – gdy żaden ze spadkobierców nie wyraża zgody na przyznanie mu rzeczy w naturze (por. postanowienie SN z dnia 4 listopada 1998 r., II CKN 347/98, OSNC 1999, nr 6, poz. 108) bądź też żaden ze współwłaścicieli lub ten, który wyłącznie ubiega się o przyznanie mu wspólnej rzeczy, nie byłby w stanie ponieść ciężaru spłat (por. postanowienie SN z dnia 12 kwietnia 2001 r., II CKN 658/00, OSNC 2001, nr 12, poz. 179). Sprzedaży zarządzonej przez sąd dokonuje się stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego (art. 1066-1071 KPC) w trybie postępowania egzekucyjnego (w drodze licytacji).

Podział spadku po śmierci i sprzedaż, licytacja mieszkania, domu, lokalu czy nieruchomości przez komornika i Sąd Poznań Warszawa

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię nr 1

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca wskazał, że w chwili śmierci L. K. był żonaty z K. K. (2) i łączyła ich współwłasność ustawowa małżeńska. Postanowieniem Sąd Rejonowy stwierdził, że spadek po L. K. z dobrodziejstwem inwentarza na podstawie ustawy nabyli: żona K. K. (2) i dzieci: P. K., K. K. (1) i J. L. w częściach równych po ¼ części każde z nich.

W chwili otwarcia spadku L. K. był współwłaścicielem na zasadach ustawowej współwłasności małżeńskiej z K. K. (2) nieruchomości wymienionych we wniosku. Pełnomocnik wnioskodawcy wnosił o dokonanie działu spadku wraz ze zniesieniem współwłasności przez przysądzenie na rzecz K. K. (2) własności wszystkich składników majątku wspólnego z obowiązkiem spłaty uczestników.

W niniejszej sprawie współwłaściciele, za wyjątkiem M. G. (1), zgodnie wystąpili o sprzedaż nieruchomości położonych w M. R. i podzielenia uzyskanej ze sprzedaży sumy. Tylko uczestnik M. G. (1) wnosił o pozostawienie nieruchomości we współwłasności.

Mając na uwadze powyższe, wobec stanowczego żądania pozostałych współwłaścicieli aby został dokonany podział, Sąd nie mógł uwzględnić wniosku uczestnika M. G. (1) o pozostawienie nieruchomości we współwłasności. Również fizyczny podział nieruchomości nie był możliwy wobec stanowczej postawy pozostałych współwłaścicieli, którzy nie zgadzali się na przejęcie części nieruchomości położonych w M. R.. W takiej sytuacji wyjściem ze współwłasności pozostała jednie sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanej ze sprzedaży sumy.

Uwzględniając opinię biegłego J. J., Sąd ustalił, że wartość rynkowa nieruchomość położonej w M. R., stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym (…), zabudowaną budynkami, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą (…) wynosi 200.000 zł, a wartość rynkowa nieruchomości nieruchomość rolnej położonej w M. R. stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym (…), dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie prowadzi księgę wieczystą (…) wynosi 5.300 zł.

W tej sytuacji Sąd zarządził sprzedaż nieruchomości położonych w M. R. wydając w tym zakresie postanowienie wstępne w trybie art. 618 § 1 KPC

W niniejszej sprawie Sąd uznał za konieczne wydanie postanowienia wstępnego odnośnie zarządzenia sprzedaży nieruchomości w M. R. i odłożenia rozliczenia współwłaścicieli w postanowieniu końcowym z tego względu, że egzekucja w celu zniesienia współwłasności może być długotrwała, a kwota uzyskana ze sprzedaży może się różnić od wyceny dokonanej przez biegłego J. J..

Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 1 KPC Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego.

Podział spadku po śmierci i sprzedaż, licytacja mieszkania, domu, lokalu czy nieruchomości przez komornika i Sąd

Sąd postanowił:

1. ustalić, że przedmiotem działu spadku po L. K. jest udział w 1/2 części zabudowanej działki gruntu numer (…) o powierzchni 0,8415 ha położonej w M. R. gmina C., woj. (…), dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą (…) o wartości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych);

2. ustalić, że przedmiotem działu spadku po L. K. jest udział w 1/2 części zabudowanej działki gruntu numer (…) o powierzchni 0,3995 ha położonej w M. R. gmina C., woj. (…), dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą (…) o wartości 5.300,00 zł (pięć tysięcy trzysta złotych);

3. zarządzić sprzedaż nieruchomości opisanych w punktach I i II postanowienia, przez komornika;

4. zlecić Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym C. K. dokonania sprzedaży w drodze licytacji nieruchomości opisanych w pkt I i II postanowienia;

5. odłożyć rozstrzygnięcie o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli co do pozostałych części majątku spadkowego oraz o podziale sumy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości do czasu jej przeprowadzenia; na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 KPC w zw. z art. 13 § 2 KPC zawiesić postępowanie w sprawie . Postanowienie Sądu Rejonowego – I Wydział Cywilny z dnia 5 grudnia 2017 r. I Ns 486/14

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię nr 2

Wnioskiem Z. L., wniósł o ustalenie składu masy spadkowej po zmarłej J. L., ustalenie istnienia zapisu testamentowego na jego rzecz obejmującego odrębną własność lokalu mieszkalnego położonego przy ul. (…) we W. i przyznanie jemu prawa własności tego lokalu oraz dokonanie działu pozostałych składników spadkowych w sposób odpowiedni do ustalonych udziałów poszczególnych spadkobierców. Jednocześnie wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wniosku wskazał, iż postanowieniem Sąd Rejonowy stwierdził, że spadek po J. L., zmarłej nabyli na podstawie ustawy Z. L. w 2/10 części, S. L. w 2/10 części, J. M. w 1/10 części, M. D. (2) w 1/10 części, J. B. w 1/10 części, B. L. w 1/10 części, B. K. w 1/10 części oraz M. K. w 1/10 części. Wskazał, iż ostatnią wolą spadkodawczyni było, aby mieszkanie przy ul. (…) we W. przypadło w całości Z. L.. Wolę tę wyrażała wielokrotnie i wyraźnie. W jego ocenie spadkodawczyni ustanowiła na jego rzecz zapis, który zobowiązuje spadkobierców ustawowych do spełnienia świadczenia w postaci przeniesienia własności mieszkania przy ul. (…) we W. na jego rzecz.

W odpowiedzi na wniosek uczestnik J. B. wskazał, iż wniosek Z. L. jest bezzasadny i wniósł o przyznanie prawa własności mieszkania w wysokości ustalonej w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Wskazał, iż mieszkanie należy sprzedać i dokonać podziału uzyskanych środków stosownie do udziałów spadkowych.

W odpowiedzi na wniosek uczestniczka M. D. (1) wskazała, iż wniosek Z. L. jest bezzasadny ponieważ sporządzony testament nie został napisany własnoręcznie przez spadkodawczynię, a spadek został nabyty przez spadkobierców ustawowych. Dlatego też wniosła o przyznanie prawa własności mieszkania w sposób odpowiedni do ustalonych udziałów poszczególnych spadkobierców. Wskazała, iż mieszkanie należy sprzedać i podzielić się pieniędzmi. W odpowiedzi na wniosek o rozliczenie nakładów i długów spadkowych wniosła o jego oddalenie, wskazując, iż Z. L. wynajmuje mieszkanie wchodzące w skład spadku, w związku z czym pobiera z tego tytułu pożytki, które powinny pokryć związane z nim wydatki.

W odpowiedzi na wniosek uczestniczka B. K. wskazała, iż nie przychyla się do wniosku Z. L. i proponuje aby mieszkanie, jako jedyny składnik majątkowy wchodzący w skład spadku, sprzedać i podzielić pieniądze na spadkobierców. Ponadto podniosła, iż M. K. jest wydziedziczona ze wszystkich spadków po jej zmarłym bracie Z. L..

Podział spadku po śmierci i sprzedaż, licytacja mieszkania, domu, lokalu czy nieruchomości przez komornika i Sąd Poznań Warszawa

W odpowiedzi na wniosek uczestnik postępowania J. M. wskazał, iż nie przychyla się do wniosku Z. L. o ustalenie zapisu testamentowego uprawniającego go do całkowitego prawa własności lokalu mieszkalnego przy ul. (…). Podniósł, iż mieszkanie należy sprzedać i podzielić pieniądze według ustalonych udziałów w spadku. W odpowiedzi na wniosek o rozliczenie nakładów uczestnik wniósł o oddalenie wniosku, wskazując, iż Z. L. wynajmuje mieszkanie wchodzące w skład spadku, w związku z czym pobiera pożytki, które powinny pokryć związane z nim wydatki.

W odpowiedzi na wniosek uczestniczka B. L. wskazała, iż nie przychyla się do wniosku Z. L.. Podniosła, iż mieszkanie należy sprzedać i podzielić pieniądze stosownie do wysokości udziałów.

W odpowiedzi na wniosek uczestnik S. L. wskazał, iż przychyla się do wniosku Z. L.. Podał, iż Z. L. regularnie odwiedzał J. L. w Ośrodku (…), a ponadto uregulował wszystkie zaległości w opłacie czynszu i inne opłaty oraz z jej polecenia wykupił, z własnych oszczędności przedmiotowe mieszkanie.

W sprawie bezspornym było, iż jedynym składnikiem majątkowym wchodzącym w skład spadku po zmarłej J. L. jest prawo własności lokalu mieszkalnego położonego we W. przy ul. (…), dlatego też Sąd w punkcie I sentencji postanowienia ustalił, iż wskazane prawo własności wchodzi w skład spadku.

Rozstrzygnięcia wymagała natomiast kwestia sposobu dokonania działu spadku. Pomiędzy wnioskodawcą i uczestnikami brak było zgody co do sposobu zniesienia współwłasności nieruchomości wchodzącej w skład spadku.

Wnioskodawca wnosił o przyznanie mu lokalu mieszkalnego na własność bez obowiązku dokonania spłat na rzecz pozostałych spadkobierców. W przypadku nie uwzględnienia takiego wniosku, wnosił o dokonanie działu spadku poprzez zarządzenie sprzedaży licytacyjnej prawa własności wchodzącego w skład spadku.

Uczestnicy M. D. (1), M. K., J. M., J. B., B. L. oraz B. K. nie wyrazili zgody na taki sposób działu spadku, wskazując iż chcą sprzedać mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości, jednakże wnioskodawca nie wyraził zgody na pozasądową sprzedaż nieruchomości. Żaden z uczestników nie wyraził także zgody na przyznanie mu prawa własności nieruchomości wraz z obowiązkiem spłaty pozostałych.

Dokonanie działu spadku przez zarządzenie sprzedaży licytacyjnej wchodzącego w jego skład prawa własności lokalu mieszkalnego było jedynym możliwym sposobem działu. Poza wszelką wątpliwością pozostaje fakt, iż nie był możliwy fizyczny podział rzeczy wchodzącej w skład spadku. Dlatego też dział spadku mógł nastąpić jedynie przez przyznanie lokalu mieszkalnego jednemu ze spadkobierców lub przez sprzedaż licytacyjną. Jak wskazano wyżej do przyznania przedmiotu jednemu ze spadkobierców w naturze niezbędna jest jego zgoda, a w niniejszej sprawie żaden ze spadkobierców nie wyraził takiej woli, dlatego też nie był możliwy taki sposób działu spadku. Za wyrażenie zgody na przyznanie nieruchomości w naturze nie może być uznany wniosek Z. L. o przyznanie mu własności nieruchomości bez obowiązku spłat. Ten sposób podziału bowiem nierozerwalnie związany jest z obowiązkiem spłat, chyba że pozostali spadkobiercy się ich zrzekną, co jednak nie miało miejsca w niniejszej sprawie.

Na marginesie wskazać należy, iż brak było podstaw do uwzględnienia wniosku uczestników M. D. (1), M. K., J. M., J. B., B. L. i B. K. o umożliwienie dokonania sprzedaży za pośrednictwem biura nieruchomości. Taki sposób działu spadku możliwy jest bowiem jedynie poza postępowaniem sądowym, a ponadto wymaga zgody wszystkich spadkobierców. Wnioskodawca zaś nie wyraził zgody na takie rozwiązanie.

W świetle powyższego w ocenie Sądu jedyną możliwością dokonania podziału spadku po zmarłej J. L., w sposób pozwalający na zabezpieczenie interesów wszystkich spadkobierców, jest podział cywilny rzeczy, tj. poprzez sprzedaż licytacyjną w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Dlatego tez Sąd orzekł jak w punkcie II postanowienia.

Zgodnie z art. 688 w zw. z art. 625 KPC w postanowieniu zarządzającym sprzedaż rzeczy należących do spadkobierców sąd bądź rozstrzygnie o wzajemnych roszczeniach spadkobierców, bądź też tylko zarządzi sprzedaż, odkładając rozstrzygnięcie o wzajemnych roszczeniach spadkobierców oraz o podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży do czasu jej przeprowadzenia.

Podział spadku po śmierci i sprzedaż, licytacja mieszkania, domu, lokalu czy nieruchomości przez komornika i Sąd

Sąd postanowił:

I. ustalić, że w skład spadku po J. L. wchodzi prawo własności lokalu mieszkalnego położonego we W. przy ul. (…), dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr (…), z którym to prawem własności związany jest udział wynoszący 45/10.000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;

II. dokonać działu spadku po J. L. w ten sposób, że zarządzić sprzedaż licytacyjną prawa własności opisanego w punkcie I postanowienia, odkładając rozstrzygnięcie o wzajemnych rozliczeniach spadkodawców oraz o podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży do czasu jej przeprowadzenia. Postanowienie Sądu Rejonowego – VIII Wydział Cywilny VIII Ns 773/11

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię nr 3

Dokonanie działu spadku przez zarządzenie sprzedaży licytacyjnej wchodzącego w jego skład spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego było jedynym możliwym sposobem podziału stosownie do okoliczności niniejszej sprawy.

Po pierwsze, sam charakter wspólnego prawa wykluczał podział fizyczny, który nie jest możliwy w odniesieniu do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Po wtóre, nie zaktualizowały się przesłanki pozwalające na przyznanie spornego prawa na rzecz jednego ze spadkobierców z obowiązkiem spłaty pozostałych. Jak już uprzednio wskazano ten sposób zniesienia współwłasności wymaga uprzedniego uzyskania zgody podmiotu na rzecz którego prawo ma zostać przyznane, a także posiadania przez niego realnych możliwości pozwalających na spłatę pozostałych spadkobierców. Wnioskodawczyni nie wyraziła zgody na przyznanie jej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a jednocześnie sprzeciwiła się jego przyznaniu uczestnikowi z obowiązkiem spłaty. A. N. (1) wskazała bowiem, że D. M. z całą pewnością nie posiada środków finansowych pozwalających na spłatę przysługujących jej udziałów we wspólnym prawie w rozsądnym terminie. Na poparcie swoich twierdzeń podniosła okoliczność nieregularnego uiszczania należności czynszowych związanych ze spornym lokalem na rzecz spółdzielni mieszkaniowej przez jej brata. Fakt ten znalazł potwierdzenie w treści nakazów zapłaty wydanych w sprawach z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (…) przeciwko uczestnikom oraz zaświadczenia potwierdzającego aktualną na dzień 31 marca wysokość zadłużenia (9.150,72 złotych). Przy jednoczesnym braku zajęcia stanowiska procesowego przez uczestnika również i ten tryb zniesienia współwłasności nie mógł być brany pod uwagę w realiach niniejszej sprawy.

Podział spadku po śmierci i sprzedaż, licytacja mieszkania, domu, lokalu czy nieruchomości przez komornika i Sąd Poznań Warszawa

W powyższym świetle Sąd dokonał działu spadku po zmarłym C. M., w sposób pozwalający na zabezpieczenie interesów wszystkich spadkobierców przez podział cywilny rzeczy, a więc sprzedaż licytacyjną w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Nie można było przy tym pominąć treści depozycji samej wnioskodawczyni, która wprost przyznała, że ma świadomość charakteru i skutku tego sposobu zniesienia współwłasności, w szczególności zaś perspektywy uzyskania w ostatecznym rozrachunku zdecydowanie mniejszej kwoty pieniężnej niż ta, którą mogłaby jej przypaść w przypadku przyznania prawa na rzecz jej brata z obowiązkiem stosownej spłaty .

Stosownie do treść art. 625 w zw. z art. 688 KPC w postanowieniu zarządzającym sprzedaż rzeczy należących do współwłaścicieli sąd bądź rozstrzygnie o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli, bądź też tylko zarządzi sprzedaż, odkładając rozstrzygnięcie o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli oraz o podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży do czasu jej przeprowadzenia. Mając na uwadze dyspozycję przywołanego przepisu Sąd jednocześnie określił, że suma uzyskana ze sprzedaży wspólnego prawa, po pomniejszeniu o nieuiszczone koszty egzekucyjne należne komornikowi sądowemu oraz po zwróceniu poniesionych przez wnioskodawczynię i uczestnika kosztów egzekucyjnych będzie podlegała podziałowi po ½ części dla A. N. (1) oraz D. M., a zatem odpowiednio do przysługujących im udziałów spadkowych.

Sąd Rejonowy na rozprawie sprawy z wniosku A. N. (1) przy udziale D. M. o dział spadku
postanawia :
1. ustalić, że w skład spadku po C. M. wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego numer (…), położonego w Ł. przy ulicy (…), dla którego nie jest prowadzona odrębna księga wieczysta lub odrębny zbiór dokumentów, o wartości 240.000 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych);
2. dokonać działu spadku po C. M., w ten sposób, że zarządzić sprzedaż prawa majątkowego opisanego w punkcie 1 postanowienia stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego i określić, że suma uzyskana z jego sprzedaży, po pomniejszeniu o nieuiszczone koszty egzekucyjne należne komornikowi sądowemu oraz po zwróceniu poniesionych przez wnioskodawczynię i uczestnika kosztów egzekucyjnych będzie podlegała podziałowi po ½ części dla A. N. (1) oraz D. M.;
3. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – I Wydział Cywilny z dnia 30 maja 2019 r. I Ns 1/19

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i jedyny w swoim rodzaju specjalista od prawa spadkowego w Polsce. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach spadkowych. Z naszą kancelarią współpracują najbardziej znani profesorowie, doktorzy prawa oraz byli ministrowie, gdyż cenią jakość, pewność i bezpieczeństwo jakie oferujemy.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Spadkowego w Poznaniu