Dochodzenie roszczeń i żądań z tytułu spłaconych długów spadkowych poprzez regres

Dochodzenie roszczeń i żądań z tytułu spłaconych długów spadkowych poprzez regres

Spadkiem jest ogół praw i obowiązków pochodzących od spadkodawcy przechodzące na spadkobiercę lub spadkobierców. Długi spadkowe to obowiązki, które musi wykonać spadkobierca. Odpowiedzialność ta jest konsekwencją wejścia w pozycję spadkodawcy. Z reguły są to zobowiązania różnego rodzaju, które obciążały spadkodawcę, związane z koniecznością wykonania umów, powstałe na skutek deliktu (odszkodowawcze), czy wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia. W tym ostatnim przypadku korzyść majątkowa uzyskana przez spadkodawcę musi jednak istnieć bez podstawy prawnej. Śmierć jednej strony umowy nie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego, jeśli jednak zdarzy się tak, że na skutek nabycia praw do spadku spadkobierca nabywa całość określonej rzeczy to umowa dotycząca "rozliczeń" na jego rzecz nie powinna i nie może stwarzać po jego stronie obowiązku rozliczenia się z tej umowy z samym sobą, pomijając już sytuację faktycznego braku podstawy do dokonania takich rozliczeń w sprawie.

Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden za spadkobierców spełnił świadczenie z tytułu długu spadkowego w rozmiarze przekraczającym jego udział w spadku, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów. Według tej reguły będą dokonywane w postępowaniu o dział spadku rozliczenia w zakresie spłaconych długów spadkowych. Roszczenie zwrotne jest konsekwencją wspólnego dziedziczenia spadku i odpowiedzialności wszystkich spadkobierców za długi spadkowe.

Żądania regresowe między spadkobiercami z tytułu spłaconych długów spadkowych komplikują się w sytuacji, gdy niektórzy spadkobiercy przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a pozostali nie. W zakresie roszczeń regresowych spadkobiercy korzystający z dobrodziejstwa inwentarza nie mogą być w gorszej sytuacji tylko dlatego, że pozostali spadkobiercy nie skorzystali z możliwości ograniczenia swojej odpowiedzialności za długi. Zagadnienia te zostały w wystarczający sposób przedstawione w doktrynie i nie zachodzi potrzeba bliższego ich omówienia. Każdy ze spadkobierców korzystających z dobrodziejstwa inwentarza jest zobowiązany do zwrotu świadczenia w części odpowiadającej wielkości jego udziału z następującym ograniczeniem: wartość świadczenia regresowego nie może przekraczać kwoty uzyskanej z pomnożenia wartości stanu czynnego spadku przez ułamek odpowiadający wielkości udziału spadkowego. W stosunku do pozostałych spadkobierców, odpowiadających nieograniczenie za długi spadkowe, spadkobierca spełniający świadczenie powyżej wartości stanu czynnego spadku uzyskuje pełny regres. Wartość świadczeń regresowych przypadających na poszczególnych spadkobierców oblicza się w następujący sposób: od wartości spełnionego świadczenia odejmuje się sumę roszczeń regresowych przysługujących w stosunku do spadkobierców korzystających z dobrodziejstwa inwentarza (obliczonych w sposób powyżej podany); otrzymaną różnicę dzieli się na części w stosunku do wielkości udziałów spadkobierców odpowiadających za długi spadkowe bez ograniczenia.

Z żądaniem zwrotu świadczenia nie będzie mógł wystąpić spadkobierca, który spłaty długów spadkowych dokonał z majątku spadkowego. Zaspokojenie długów spadkowych winno nastąpić kosztem własnego majątku spadkobiercy lub nakładem jego własnych sił, jeżeli świadczenie dotyczyło wykonania usług. Przy rozliczaniu kosztów pogrzebu spadkodawcy należy ustalić, czy zgłaszający to roszczenie spadkobierca nie otrzymał z tego tytułu zasiłku pogrzebowego, który przysługuje osobie pokrywającej koszty pogrzebu. Z reguły wysokość otrzymanego zasiłku pogrzebowego nie równoważy kosztów pogrzebu, dlatego rozliczeniu z tego tytułu będzie podlegać kwota stanowiąca różnicę między poniesionymi kosztami pogrzebu a wypłaconym zasiłkiem.

Nie należy do postępowania działowego dochodzenie roszczeń jednych spadkobierców przeciwko pozostałym spadkobiercom z tytułu zwrotu części kosztów poniesionych na leczenie i utrzymanie spadkodawcy oraz roztoczenie nad nim pieczy. Roszczenia z tego tytułu nie mieszczą się w kategorii spłaconych długów spadkowych, gdyż spadkobierca nie spłacił wierzyciela spadkodawcy czy wierzyciela spadku, lecz od chwili powstania długu sam stał się wierzycielem.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (114 votes)

Dodaj komentarz