Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości w postępowaniu o podział spadku

Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości w postępowaniu o podział spadku

Do sporów o własność nieruchomości w rozumieniu art. 618 § 1 KPC należy żądanie stwierdzenia, że jeden ze współwłaścicieli (współspadkobierców) nabył rzecz wspólną na własność przez zasiedzenie, żądanie to powinno więc podlegać rozpoznaniu w sprawie o zniesienie współwłasności nieruchomości, której dotyczy. Konieczność rozpoznania tego wniosku w postępowaniu o zniesienie współwłasności powoduje, że traci on swoją odrębność procesową, wtapiając się w to postępowanie (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2002 roku, IV CKN 38/01). Z art. 688 KPC w związku z art. 618 § 2 i 3 KPC wynika nie tylko, że w postępowaniu o dział spadku sąd jest uprawniony do ustalenia składu majątku spadkowego, lecz ponadto, że w czasie trwania tego postępowania sąd jest wyłącznie właściwy do rozstrzygnięcia sporu między uczestnikami postępowania o to, czy konkretny przedmiot majątkowy należy do spadku.

Spory o własność w rozumieniu art. 688 KPC w związku z art. 618 § 1 KPC kreuje podniesiony przez jednego ze spadkobierców lub przez kilku z grona spadkobierców zarzut, że nabył (nabyli) oni rzecz należącą do spadku na własność przez zasiedzenie. Sprawa zmierzająca do zbadania przesłanek decydujących o nabyciu składnika majątku spadkowego na własność przez jednego ze spadkobierców w drodze zasiedzenia jest więc typową sprawą o „prawo własności” w rozumieniu art. 618 § 1 KPC. Mieści się też w pojęciu sporu o to, czy pewien przedmiot, w tym i nieruchomość, należy do spadku w rozumieniu art. 685 KPC (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2011 roku, V CSK 24/11, , uchwała pełnego składu Izby Cywilnej z 15 grudnia 1969 r., III CZP 12/69, OSNCP 1970, nr 3, poz. 39). K

W postępowaniu tym sąd ustala na podstawie wyników postepowania dowodowego, stosownie do przepisów prawa materialnego (art. 172 i n. KC), który z uczestników postępowania, a jeśli jest kilku uprawnionych, to w jakim udziale i jaką datą nabył (nabyli) własność nieruchomości przez zasiedzenie; jeżeli nabywcami są małżonkowie - sąd wskazuje także zasadę wspólności, na jakiej doszło do nabycia określonego prawa w drodze zasiedzenia (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 1986 r., III CZP 28/86,OSNCP 1987, nr 5-6, poz. 74, postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 3 kwietnia 2003 roku, V CK 60/03, i z dnia 7 października 2005 roku, IV CK 133/05, niepubl). Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12 września 2014 r. I CSK 626/13

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

4.9/5 - (102 votes)

Dodaj komentarz