Dziedziczenie przysposabiającego, przysposobionego i adoptowanego

Dziedziczenie przysposabiającego, przysposobionego i adoptowanego

Przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym i jego krewnych tak, jak by był dzieckiem przysposabiającego, a przysposabiający i jego krewni dziedziczą po przysposobionym tak, jak by przysposabiający był rodzicem przysposobionego.  Przysposobiony nie dziedziczy po swoich wstępnych naturalnych i ich krewnych, a osoby te nie dziedziczą po nim W wypadku gdy jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, reguły powyższej nie stosuje się względem tego małżonka i jego krewnych, a jeżeli takie przysposobienie nastąpiło po śmierci drugiego z rodziców przysposobionego, także względem krewnych zmarłego, których prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa zostały w orzeczeniu o przysposobieniu utrzymane.

Polskie prawo rodzinne dopuszcza dwa rodzaje przysposobienia:

Przysposobienie pełne (adopcja pełna) powoduje, że pomiędzy przysposobionym a przysposabiającym powstaje taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi, a przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego.

Przysposobienie niepełne (adopcja niepełna), traktowane jako wyjątkowe, ogranicza skutki przysposobienia do powstania stosunku między przysposabiającym a przysposobionym oraz między przysposabiającym i zstępnymi przysposobionego.

Założenie, że przysposobienie pełne ma doprowadzić do stworzenia dziecku sytuacji takiej, jakby pochodziło biologicznie od przysposabiającego, musi pociągać za sobą zaliczenie przysposobionego do pierwszej grupy spadkobierców ustawowych na równi z biologicznymi dziećmi (i dalszymi zstępnymi) spadkodawcy. Oznacza to także wprowadzenie dziedziczenia ustawowego po krewnych przysposabiającego oraz tych krewnych po przysposobionym. Z uwagi na to, że przy przysposobieniu pełnym ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego, przysposobiony nie dziedziczy po swoich wstępnych naturalnych i ich krewnych, a osoby te nie dziedziczą po nim.

Warunkiem powołania przysposobionego do dziedziczenia ustawowego po przysposabiającym, jak też przysposabiającego po przysposobionym, jest istnienie prawomocnego orzeczenia przysposobienia w chwili otwarcia spadku.

Śmierć którejkolwiek ze stron przed wszczęciem postępowania o rozwiązanie przysposobienia powoduje, że rozwiązanie przysposobienia staje się niedopuszczalne.  Prawomocne rozwiązanie przysposobienia przed otwarciem spadku powoduje odżycie więzi prawne łączącego przysposobionego z jego naturalną rodziną.

W razie śmierci przysposabiającego, przysposobienie nie stanowi przeszkody do ponownego przysposobienia dziecka przez inną osobę. (Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 17 marca 1969 r. III CZP 126/68)

Jeżeli skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym,

stosuje się reguły poniższe:

1) przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym na równi z jego dziećmi, a zstępni przysposobionego dziedziczą po przysposabiającym na tych samych zasadach co dalsi zstępni spadkodawcy;

2) przysposobiony i jego zstępni nie dziedziczą po krewnych przysposabiającego, a krewni przysposabiającego nie dziedziczą po przysposobionym i jego zstępnych;

3) rodzice przysposobionego nie dziedziczą po przysposobionym, a zamiast nich dziedziczy po przysposobionym przysposabiający; poza tym przysposobienie nie narusza powołania do dziedziczenia wynikającego z pokrewieństwa.

Sąd opiekuńczy może orzec, że skutki przysposobienia polegać będą wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym (przysposobienie niepełne), przy czym skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego. Ukształtowanie przysposobienia niepełnego rzutuje na rozwiązanie w zakresie dziedziczenia ustawowego po przysposabiającym i po przysposobionym.

Istotą adopcji niepełnej jest ograniczenie skutków tej adopcji jedynie do stosunków pomiędzy przysposobionym i przysposabiającym. Prawo do dziedziczenia po przysposabiającym mają także zstępni przysposobionego. Zostali oni zatem zrównani z dalszymi zstępnymi naturalnymi spadkodawcy.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (126 votes)

Dodaj komentarz