Odrzucenie spadku po terminie po siostrze czy bracie, który miał długi, kredyty i pożyczki

Odrzucenie spadku po terminie po siostrze czy bracie, który miał długi, kredyty i pożyczki

Stosownie do przepisu art. 1015 KC oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (§ 1). Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Z powyższego wynika, że sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest terminem zawitym prawa materialnego, z którego upływem ustawa wiąże wygaśnięcie uprawnienia do dokonania takiej czynności. Dla spadkobiercy ustawowego początek biegu tego terminu będzie z reguły tożsamy z dniem powzięcia wiadomości o śmierci spadkobiercy (art. 924 KC, 925 KC), jako że już wówczas wiedział on o swoim powiązaniu ze spadkodawcą, a więc znał układ stosunków rodzinnych, na których opiera się powołanie go w odpowiedniej kolejności na spadkobiercę ustawowego (art. 931 i n. KC).

W myśl art. 1019 § 1 KC jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami: 1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem; 2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca. Wedle zaś § 2 i 3 wskazanego artykułu spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.

Odrzucenie spadku po terminie po siostrze czy bracie, który miał długi, kredyty i pożyczki Poznań

Konstrukcja uchylenia się od skutków prawnych złożonego pod wpływem błędu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (art. 1019 § 1 KC) została rozciągnięta na sytuacje, w których pod wpływem błędu spadkobierca nie złożył żadnego oświadczenia w terminie (art. 1019 § 2 KC), a więc takie, w których w istocie spadkobierca uchyla się nie od skutków prawnych swego oświadczenia, lecz od skutków biernego zachowania się - niezłożenia oświadczenia. W tych wypadkach skuteczne uchylenie się od skutków niezłożenia oświadczenia w terminie powoduje wyłączenie działania fikcji prostego przyjęcia spadku, wynikającej z art. 1015 § 2 zd. 1 KC

Oświadczenie dotyczące spadkobrania jest jednostronną czynnością prawną, do której mają zastosowanie przepisy ogólne o wadach oświadczenia woli dotyczące błędu lub groźby (art. 84 i 87 KC, ze zm. wynikającymi z art. 1019 KC). Spadkobierca może zatem uchylić się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeżeli takie zachowanie było konsekwencją błędu prawnie istotnego co do przedmiotu spadku, a do uchylenia się dojdzie przed sądem, który dokonuje jego zatwierdzenia i jednocześnie złoży oświadczenie, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

Oświadczenie o uchyleniu się od tych negatywnych skutków powinno być złożone, zgodnie z art. 88 § 2 KC przed upływem roku od wykrycia błędu. Sąd dokonuje kontroli dopuszczalności uchylenia się od skutków oświadczenia woli, jak i niezłożenia wymaganego oświadczenia, pod kątem spełnienia ustawowych przesłanek. Powołanie się przez spadkobiercę, na działanie pod wpływem błędu wymaga wykazania, że błąd był istotny, dotyczył czynności prawnej i znajduje usprawiedliwienie w okolicznościach sprawy.

W literaturze i orzecznictwie Sądu Najwyższego stan niewiedzy spadkobiercy o długach obciążających dany spadek określa się w różny sposób. Wskazuje się na błąd co do "przedmiotu spadku", "stanu spadku", "stanu majątku spadkowego", "istotnych właściwości spadku" i innych (W. Borysiak (w:) Kodeks cywilny. Komentarz., red. K. Osajda, 2017 r., Legalis). Mylne wyobrażenie spadkobiercy o stanie spadku może odnosić się do samego faktu istnienia długów spadkowych oraz ich wysokości. Błąd istotny spadkobiercy co do stanu spadku można ogólnie ująć jako taki błąd, który uzasadniałby przypuszczenie, że gdyby składający nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia oznaczonej treści. Oświadczenie o przyjęciu spadku po określonym spadkobiercy łączy się z reguły z przekonaniem, że dojdzie do powiększenia majątku spadkobiercy w wyniku dziedziczenia lub przynajmniej do niepogorszenia jego sytuacji majątkowej.

Odrzucenie spadku po terminie po siostrze czy bracie, który miał długi, kredyty i pożyczki Poznań

O błędzie co do przedmiotu spadku można mówić wtedy, gdy brak wiedzy o rzeczywistym stanie majątku spadkowego nie jest wynikiem braku staranności po stronie spadkobiercy, czy też inaczej, gdy "błąd jest usprawiedliwiony okolicznościami sprawy" (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2011 r., I CSK 85/11, L.). W orzecznictwie wskazuje się również, że niewiedza spadkobiercy o stanie spadku – pomimo podjętych odpowiednich, możliwych działań – może być uznana za błąd istotny (postanowienie z dnia 5 lipca 2012 r., IV CSK 612/11, OSNC 2013, Nr 3, poz. 39). W przytoczonym powyżej postanowieniu z dnia 1 grudnia 2011 r., I CSK 85/11, Sąd Najwyższy wskazał nadto, że wieloletni brak bliższych kontaktów syna z ojcem, konflikt z innymi krewnymi spadkodawcy, o czym świadczy chociażby niepoinformowanie przez nich syna o śmierci ojca, zorganizowanie pogrzebu bez udziału syna spadkodawcy sprawia, że nie można postawić uczestnikowi zarzutu braku wiedzy o stanie spadku będącego wynikiem braku z jego strony należytej staranności. Stwierdzenie, że spadkobierca, który nie złożył żadnego oświadczenia w przedmiocie nabycia lub odrzucenia spadku, nie dołożył należytej staranności w celu pozyskania wiedzy o stanie spadku (art. 1019 § 2 KC), powinno być poprzedzone oceną okoliczności konkretnej sprawy i ustaleniem, jakich aktów staranności można było od niego wymagać (tak postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 29 listopada 2012 r., II CSK 172/12).

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Wnioskodawczyni K. W. w skierowanym do tut. Sądu wniosku złożonym w toku sprawy spadkowej po bracie J. R. (2) złożyła oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych braku złożenia w terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłym J. R. (2) i wniosła o zatwierdzenie przez Sąd tego oświadczenia i jednocześnie oświadczyła, że odrzuca spadek po J. R. (2) ostatnio zamieszkałym w miejscowości S.. Wnioskodawczyni K. W. podniosła, że brak złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku jest wynikiem błędu dotyczącego stanu spadku, nie posiadała wiedzy co do zobowiązań zaciągniętych przez jej zmarłego bratanka J. R. (3), od wielu lat nie utrzymywała kontaktu z bratankiem, nie miała wiedzy na temat jego sytuacji życiowej i podejmowanych przez niego decyzji, po śmierci bratanka nie dokonywała żadnych czynności oraz nie składała oświadczeń związanych z przyjęciem lub odrzuceniem spadku, nie była powołana ani z mocy ustawy i testamentu do kręgu spadkobierców, nie wiedziała też czy brat J. R. (2) otrzymał po synu spadek i czy w jego skład wchodziły długi.

Odrzucenie spadku po terminie po siostrze czy bracie, który miał długi, kredyty i pożyczki Poznań

W cenie Sądu okoliczności rozpoznawanej sprawy pozwalają na stwierdzenie, że K. W. działała w warunkach takiej właśnie anormalnej sytuacji motywacyjnej, która doprowadziła do nie złożenia oświadczenia spadkowego w terminie.

K. Z zeznań wnioskodawczyni wynika, że nie miała ona świadomości istnienia zadłużeń po stronie spadkodawcy, ostatni raz widziała J. R. (2) 15 lat temu, nie utrzymywali kontaktów osobistych, nie dzwonili do siebie, nie miała nawet jego numeru telefonu. K. W. wysyłała do J. R. (2) kartki na święta, ale on jej nie odpisywał.

K. W. nie interesowała się wiele tym co się z dzieje z J. R. (2), a gdy spotykała się z J. R. (2) to pytała jedynie o zdrowie i co słychać. K. W. nigdy nie rozmawiała z bratem J. R. (2) o finansach, nie wiedziała czy zaciągał pożyczki.

W. nie interesowała się miesięcznymi dochodami J. R. (2). J. R. (2) nie żalił się K. W., że brakuje mu pieniędzy. Po śmierci J. R. (2) K. W. nie podejmowała żadnych działań w celu ustalenia majątku spadkowego po J. R. (2) i ewentualnych długów i nic K. W. nie wiedziała o długach J. R. (2), nikt też nie mówił K. W. o sytuacji finansowej spadkodawcy.

Sąd uznał, że K. W. działała w warunkach anormalnej sytuacji motywacyjnej, która doprowadziła do nie złożenia oświadczenia spadkowego w terminie bowiem będąc osobą w podeszłym wieku nie miała żadnych wiadomości o sytuacji finansowej swojego brata, a tym bardziej swojego bratanka bo należy mieć na uwadze to, że długi którymi obciążony był spadek zostały zaciągnięte przez jej bratanka. Dług ten jest zatem specyficznym długiem bo odziedziczonym co utrudniło ustalenie stanu spadku przez wnioskodawczynię. K. W. nie miała możliwości ustalenia stanu spadku nie można jej zarzucić braku należytej staranności w poczynieniu ustaleń co do składu majątku spadkowego.

Mając powyższe na uwadze Sąd zatwierdził uchylenie się przez K. W. od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po J. R. (2) zmarłym 1 października G., a ostatnio zamieszkałym w S. Postanowienie Sądu Rejonowego - I Wydział Cywilny z dnia 2 września 2015 r. I Ns 66/15

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Rate this post

Dodaj komentarz