Odwołanie testamentu notarialnego testamentem własnoręcznym (odręcznym)

Odwołanie testamentu notarialnego testamentem własnoręcznym (odręcznym)

Zgodnie z art. 926 § 1 KC powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Jedną z form testamentu jest testament notarialny (art. 950 KC). W razie sporządzenia przez spadkodawcę testamentu, w którym rozrządzi on całym majątkiem, zaś spadkobierca wskazany w testamencie przyjmie spadek (wskutek złożenia stosownego oświadczenia albo wskutek upływu terminu na złożenie takiego oświadczenia), w rachubę wchodzi dziedziczenie na podstawie testamentu (art. 926 § 2 KC).

Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkobierca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia. (art. 670 § 1 KC).

Odwołanie testamentu notarialnego testamentem własnoręcznym (odręcznym) Poznań

Sąd nie ustala natomiast w tym postępowaniu składu oraz wartości spadku, chyba, że jest to niezbędne w sytuacjach wskazanych w art. 961 KC, ani nie dokonuje podziału majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców, co może nastąpić w dopiero w postępowaniu o dział spadku.

Polskie prawo spadkowe daje pierwszeństwo porządkowi dziedziczenia wypływającemu z woli spadkodawcy wyrażonej w testamencie. Jak wynika z treści art. 941 KC, rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Podstawy dziedziczenia nie może stanowić żadna inna czynność prawna.

Dziedziczenie ustawowe, co do całości spadku ma miejsce: po pierwsze, gdy spadkodawca w ogóle nie sporządził testamentu. Po drugie, gdy spadkodawca sporządził testament, lecz jego treść ogranicza się do innych rozrządzeń, a nie zawiera powołania spadkobiercy. Ponadto, dziedziczenie ustawowe dotyczące całości spadku ma miejsce wówczas, gdy testament sporządzony przez spadkodawcę okaże się nieważny lub bezskuteczny, jak również wtedy, gdy ustanowieni w testamencie spadkobiercy lub spadkobierca nie chcą dziedziczyć i odrzucą spadek bądź nie mogą dziedziczyć, gdyż nie dożyli otwarcia spadku albo zostaną uznani za niegodnych dziedziczenia (tak między innymi Elżbieta Skowrońska - Bocian „Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki” Warszawa 2002 rok, Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 8 września 1975 roku, III CRN 218/75, OSNC 1976, nr 9, poz. 200; Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 19 października 2000 roku, II CKN 505/00).

Testament jest czynnością prawną jednostronną, osobistą, nie skierowaną do adresata, na wypadek śmierci (mortis causa), odwołalną oraz sformalizowaną do tego stopnia, iż sporządzenie go z naruszeniem przepisów o formie testamentu, skutkuje jego bezwzględną nieważnością (art. 941 KC, art. 944 § 2 KC, art. 958 KC)

Aby można mówić o testamencie niezbędne jest ustalenie, iż spadkodawca działał z wolą testowania. Innymi słowy, że celem jego działania był rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci, sporządzenie testamentu, a nie wywołanie innych skutków prawnych. Testator musi mieć świadomość tego, że reguluje losy swego majątku na czas po swojej śmierci. Jest to elementarny wymóg sporządzenia testamentu. Brak takiej świadomości po stronie spadkodawcy powoduje, że nie dochodzi w ogóle do sporządzenia testamentu, choćby według subiektywnej oceny innych osób był to testament. Ustalenie woli testowania winno nastąpić przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności sprawy, cech testatora, jego sytuacji życiowej, stanu intelektualnego i uczuciowego, formy dokonanej czynności oraz jej treści.

Sporządzenie testamentu wymaga dla swej ważności zachowania jednej z form testamentu przewidzianej w kodeksie cywilnym. Kodeks cywilny dzieli testamenty na zwykłe oraz szczególne. Do testamentów zwykłych zalicza testament sporządzony w formie aktu notarialnego (art. 950 KC), który dla swej ważności musi spełniać wymogi stawiane aktowi notarialnemu przez ustawę z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zmn.), w szczególności wskazane w art. 92 tejże ustawy.

Odwołanie testamentu notarialnego testamentem własnoręcznym (odręcznym) Poznań

Stosownie do treści art. 959 KC, spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób. Jeżeli spadkodawca powołał do spadku lub do oznaczonej części spadku kilku spadkobierców, nie określając ich udziałów spadkowych, dziedziczą oni w częściach równych (art. 960 KC)

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia (art. 943 KC). Odwołanie może nastąpić w sposób wyraźny bądź dorozumiany. Stosownie do treści art. 946 KC, spadkodawca może odwołać testament w ten sposób, że sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień. W przypadku, gdy spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu (art. 947 KC).

Wyraźne lub dorozumiane odwołanie wcześniejszego testamentu w całości lub w części nastąpi jedynie wówczas, gdy późniejszy testament jest ważny. Nieważność testamentu sporządzonego później, z jakichkolwiek przyczyn, oznacza iż nie wywrze on żadnych skutków prawnych, a zatem nie odwoła także testamentu wcześniejszego (tak również Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 22 stycznia 1974 roku, III CRN 326/73, OSNCP 1974, nr 1, poz. 199, Elżbieta Skowrońska-Bocian „Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki.” Warszawa 2002 rok).

Stosownie do art. 945 § 1 KC, testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści, pod wpływem groźby. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku (§ 2 art. 945 KC).

Odwołanie testamentu notarialnego testamentem własnoręcznym (odręcznym) Poznań

Przez pojęcie braku świadomości należy jednak rozumieć stan charakteryzujący się zupełnym brakiem rozeznania sytuacji i przedsiębranych przez siebie kroków, choć nie musi on polegać na pełnym zaniku świadomości (np. w efekcie omdlenia) czy też ustaniu czynności mózgu (por. post. SN z 30.4.1976 r., III CRN 25/76, OSP 1977, Nr 4, poz. 78; wyr. SN z 7.2.2006 r., IV CSK 7/05, z glosą M. Zachariasiewicza, Rej. 2008, Nr 12, s. 142 i nast.; R. Trzaskowski, Wady oświadczenia woli w perspektywie kodyfikacyjnej, SPP 2008, Nr 3, s. 49). Brak swobody oznacza z kolei stan, w którym osoba rozpoznaje co prawda sens własnego i obcego działania, ale pod wpływem negatywnego oddziaływania pewnych czynników psychicznych wyłączona jest możliwość swobodnego (nieskrępowanego) decydowania. Chodzi przy tym niewątpliwie jedynie o uwarunkowania psychicznej natury tkwiące niejako w samej osobie składającej oświadczenie woli, a nie umiejscowione w zewnętrznej sytuacji, w której osoba ta funkcjonuje.) tak E.Gniewek w: Kodeks cywilny. Komentarz, opubl. Legalis/

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

W przypadku dziedziczenia po zm. I. K. w grę wchodzą natomiast 2 testamenty, tj. notarialny z 1996 r. i odręczny z 1998 r. Testament późniejszy ma przy tym zasadnicze znaczenie, niezależnie od jego formy, skoro spadkodawca może odwołać poprzednie testamenty, właśnie poprzez sporządzenie testamentu nowego, ku czemu nie jest wymagana forma szczególna, np. odpowiednia formie poprzedniego testamentu, w tym przypadku notarialnego (art. 946 KC).

Wnioskodawczyni sama przyznała, że jest to testament sporządzony przez jej matkę, na co wskazuje charakter jej pisma. Jeżeli więc spadkodawczyni po dacie testamentu notarialnego sporządziła nowy, odręczny testament, oznacza to, że odwołała poprzedni, tj. notarialny, który w ten sposób utracił moc.

Odwołanie testamentu notarialnego testamentem własnoręcznym (odręcznym) Poznań

Bez znaczenia dla powyższych ocen są przy tym uwagi wnioskodawczyni, iż mama (spadkodawczyni) pozostawała pod olbrzymim wpływem siostry (co ma stanowić, jak można przypuszczać, o wadliwości drugiego z jej testamentów). Pomijając nawet niespójność jej zeznań (wyrażającą się w twierdzeniach, iż wcześniej nie widziała testamentu odręcznego i nie wiedziała, że istnieje, by dodać, że miesiąc po śmierci ojca, zatem w VIII, udostępniła siostrze dokumenty, w których znalazła „ten papier”) a także brak ich logiki (skoro mimo olbrzymiego wpływu drugiej córki, pod którym miała znajdować się spadkodawczyni, testament odręczny uposażył obie córki, nie zaś tylko jedną, która przez całe życie miała dostawać, i to w pierwszej kolejności, zawsze co chciała), okoliczności te nie stanowią o wadach kwestionowanego testamentu.

Istotą testamentu jest przecież rozporządzenie przez testatora własnym majątkiem wedle swego uznania, nie zaś według zasad słuszności, oczekiwań spadkobierców co do określonego podziału majątku spadkowego, itp. Wystarczającą przesłanką ogólnej ważności testamentu jest więc sporządzenie go przez osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych (art. 944 § 1 KC), czego wnioskodawczyni nie podważyła, natomiast o nieważności testamentu stanowi sporządzenie go w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli, działanie pod wpływem groźby lub błędu uzasadniającego przekonanie, że gdyby nie ten błąd, spadkodawca sporządziłby testament innej treści (art. 945 § 1 KC), zaś żadnej z tych przesłanek wnioskodawczyni nie wykazała. Wobec powyższego przyjęto ważność testamentu odręcznego z 1998 r. i w oparciu o ten testament, na podstawie ww. przepisów orzeczono o dziedziczeniu po zm. I. K. przez D. H. i A. H., po ½ części. Postanowienie Sądu Rejonowego - I Wydział Cywilny z dnia 25 października 2013 r. I Ns 1162/13

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Rate this post

Dodaj komentarz