Spadek po ojcu i matce. Dziedziczenie dzieci - córki czy syna

Spadek po ojcu i matce. Dziedziczenie dzieci - córki czy syna

Sama przynależność określonej osoby do kręgu spadkobierców ustawowych nie gwarantuje jeszcze tego, że osoba ta dojdzie w danej sytuacji do dziedziczenia. Ustawodawca porządkuje bowiem krąg spadkobierców i ustala określoną kolejność powołania do dziedziczenia ustawowego. W świetle art. 931 i n. KC spadkobierców ustawowych zakwalifikować należy do następujących po sobie grup dziedziczenia, co w konsekwencji oznacza, że bliscy spadkodawcy i inne osoby (gmina albo Skarb Państwa) są powoływane do spadku w określonej kolejności. Wyjaśnić należy, że spadkobiercy ustawowi powoływani są do spadku według zasady, że pierwszeństwo dziedziczenia przysługuje osobom należącym do wyższej grupy dziedziczenia, a jeśli chodzi o spadkobierców należących do tej samej grupy, to obowiązuje zasada, że bliższy żyjący krewny wyłącza od dziedziczenia dalszego krewnego. Z tym że szczególnie uprzywilejowaną pozycję prawną jako spadkobierca ustawowy ma małżonek spadkodawcy, a gminie albo Skarbowi Państwa spadek na mocy ustawy przypada na samym końcu.

Spadek po ojcu, tacie, mamie i matce. Dziedziczenie dzieci - córki czy syna Poznań

Tak więc w pierwszej kolejności na podstawie art. 931 KC dziedziczą dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, ewentualnie, jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, dziedziczą także wnuki (dalsi zstępni). Następnie, w braku zstępnych spadkodawcy, na podstawie art. 932 KC do dziedziczenia dochodzą jego małżonek i rodzice. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom (art. 932 § 3 KC). Do kolejnej grupy spadkobierców ustawowych należy rodzeństwo spadkodawcy oraz, ewentualnie, zstępni rodzeństwa (zob. art. 932 § 4 i 5 KC). W dalszej kolejności, w braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy, cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy (art. 934 KC). Wreszcie na mocy art. 9341 KC, w braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku. W ostatniej kolejności jako spadkobierca ustawowy dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy albo, jeżeli nie da się ustalić ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego – Skarb Państwa (zob. art. 935 KC).

Jeśli do dziedziczenia dochodzi kilka osób, to stają się oni współspadkobiercami i jako tacy nabywają udziały w spadku. Jednoczesne powołanie do spadku kilku osób wiąże się z instytucjami wspólności majątku spadkowego i działu spadku (zob. art. 1035 i n. KC). Przypadające spadkobiercom ustawowym udziały określone są bądź w stałym ułamku (zob. art. 932 § 2 i art. 933 § 1 KC), bądź w ten sposób, że dany udział jest nie mniejszy niż określony ułamek (zob. art. 931 § 1 zd. 2 KC), bądź też określone są jako równe (w częściach równych), stosownie do liczby spadkobierców (zob. art. 931 § 1 zd. 1, art. 932 § 3–4, art. 934 § 1 i 3 KC). Szczególne zasady obliczania wysokości odpowiednich udziałów spadkowych stosowane są w sytuacji, gdy w miejsce nieżyjącego krewnego bliższego stopnia do dziedziczenia powołani są jego zstępni (zob. art. 931 § 2 KC).

W myśl art. 931 § 1 KC w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku (art. 931 § 1 KC). Wyjaśnić należy, że przywołane uprzywilejowanie małżonka, jako spadkobiercy ustawowego, nie jest zależne od ustroju majątkowego, który obowiązywał do chwili otwarcia spadku. Jeżeli między małżonkami istniał ustrój wspólności majątkowej (art. 31 KRO), to z chwilą śmierci jednego z nich wspólność majątkowa małżeńska ustaje, udział w wysokości połowy przypada pozostałemu przy życiu małżonkowi, udział zaś pozostały wchodzi w skład spadku. Tym samym tylko w zakresie połowy majątku wspólnego małżonków, który stał się częścią spadku, następuje dziedziczenie, a małżonkowi spadkodawcy dziedziczącemu razem z jego zstępnymi przypada najmniej 1/4 spadku.

Spadek po ojcu, tacie, mamie i matce. Dziedziczenie dzieci - córki czy syna Poznań

Jeśli wyłącznie dzieci dochodzą do dziedziczenia, to ich udziały w spadku są równe. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych (zob. art. 931 § 2 KC). Przypomnieć należy też o tym, że spadkobiercą ustawowym, ale także i testamentowym, może być również dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte, jeżeli urodzi się żywe (zob. art. 927 § 2 KC).

Przewidziane następstwo, w którym dzieci zmarłego wcześniej dziecka spadkodawcy wchodzą w miejsce swojego rodzica, powoduje, że zstępni zmarłego dziedziczną w istocie bezpośrednio po spadkodawcy. Wnuki spadkodawcy w opisanej sytuacji dochodzą do spadku prawem własnym, bezpośrednio po spadkodawcy, a nie po swoim wstępnym, ponieważ ich dziedziczenie uzależnione jest od istnienia przesłanek dziedziczenia takiego zstępnego w stosunku do spadkodawcy, nie zaś względem swego bezpośrednio przodka. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku po ojcu nie ma żadnego wpływu na dziedziczenie po dziadku (babci).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Rate this post

Dodaj komentarz