Poniedziałek - Sobota9.00 - 20.00
ul. Głogowska 47a lok. 1a 60-736 Poznań
Tel.+48696293998
ZapraszamyJeżeli chcesz mieć przewagę problemy powierz najlepszym specjalistom
Twoja sprawa z zakresu prawa spadkowego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Uznanie i zmiana umowy darowizny na umowę o dożywocie – zachowek

Czy jest możliwość zmiany i uznania umowy darowizny za dożywotnią opiekę i utrzymanie na umowę o dożywocie w sprawę o zachowek. Taka zamiana umowy darowizny na umowę dożywocia pozwoliłaby nie płacić zachowku. Poniżej opracowaliśmy sprawę sądową zajmująca się tym zagadnieniem.

Zgodnie z art. 991 KC zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

W myśl art. 993 KC przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów i poleceń, natomiast dolicza się do spadku darowizny uczynione przez spadkodawcę. Natomiast stosownie do treści art. 1000 § 1 KC jeżeli uprawniony nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny.

Zgodnie z art. 888 KC przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Natomiast w myśl art. 908 KC jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym (§ 1). Jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia (§ 2). Dożywocie można zastrzec także na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości (§ 3).

Zgodnie z art. 1000 § 1 KC obdarowany odpowiada w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny. Ustawa nie określa przy tym, jak obliczyć wartość wzbogacenia oraz jaka chwila ma o niej decydować. W literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie wskazuje się jednak na posiłkowe stosowanie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, przy uwzględnieniu faktu, że darowizna jest świadczeniem mającym swoją podstawę prawną (zob. E. Skowrońska-Bocian, J. Wierciński (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki, wyd. II, red. J. Gudowski, Warszawa 2017, art. 1000; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 lutego 2020 r. I ACa 787/19). I tak regulacja art. 409 KC, stanowi, że obowiązek wydania korzyści lub zwrotu wartości wygasa, jeżeli ten kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba, że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu. Powinność w rozumieniu tego przepisu oznacza natomiast zarówno sytuację, w której zobowiązany do zwrotu wiedział, że korzyść mu się nie należy, jak również sytuację, gdy co prawda był subiektywnie przekonany, iż korzyść mu się należy, lecz na podstawie okoliczności sprawy obiektywnie powinien się liczyć z możliwością obowiązku zwrotu (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2018 r., VI ACa 2062/16).

Uznanie i zmiana umowy darowizny na umowę o dożywocie – zachowek

Jak się wskazuje w doktrynie na tle art. 1000 KC, ocena istniejącego wzbogacenia powinna być dokonywana według stanu z chwili wystąpienia przez uprawnionego z żądaniem zapłaty. Nie można przyjąć innej chwili, np. otwarcia spadku, gdyż brak podstaw do obciążenia obdarowanego ujemnymi skutkami utraty lub zużycia korzyści po otwarciu spadku, jeżeli nie wiedział o obowiązku zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku. Jeżeli jednak obdarowany zużył korzyść przed wystąpieniem z roszczeniem przez uprawnionego, wiedząc o ciążącym na nim obowiązku zaspokojenia roszczenia o zachowek, to zużycia tego nie bierze się pod uwagę i ponosi on odpowiedzialność w granicach wzbogacenia istniejącego przed zużyciem korzyści (zob. E. Skowrońska-Bocian, J. Wierciński (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki, wyd. II, red. J. Gudowski, Warszawa 2017, art. 1000. i przywołana tam literatura).

Także w orzecznictwie przyjmuje się, że obdarowanego nie zwalnia z odpowiedzialności wyzbycie się wzbogacenia w okresie, w którym obdarowany powinien liczyć się z obowiązkiem pokrycia roszczenia o zachowek (zob. wyrok SA w Łodzi z dnia 22 maja 2015 r., I ACa 1721/14, LEX nr 1771285; jak również wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 lutego 2020 r. I ACa 787/19).

Elementem przedmiotowo istotnym umowy darowizny jest bezpłatność, polegająca na tym, że świadczenie darczyńcy musi być subiektywnie i obiektywnie bezpłatne, tj. niezależne od uzyskania korzyści lub ekwiwalentu od obdarowanego. Przy czym świadczenie darczyńcy traci charakter nieodpłatny, jeżeli zostało spełnione w celu uzyskania świadczenia ekwiwalentnego, a więc równoważnego wartościowo z przedmiotem darowizny. Natomiast umowa dożywocia wymaga zobowiązania się właściciela nieruchomości do przeniesienia jej własności na nabywcę, który w zamian za to zobowiązuje się zapewnić zbywcy lub osobie mu bliskiej dożywotnie utrzymanie. Jest to zatem umowa wzajemna, dwustronnie zobowiązująca, a przy tym odpłatna, co oznacza, że świadczenie jednej strony umowy znajduje swój odpowiednik w świadczeniu drugiej strony. W przypadku umowy o dożywocie zbywca nieruchomości (dożywotnik) uzyskuje określone świadczenie służące w zasadzie zaspokojeniu jego potrzeb w taki sposób, aby nie musiał on przyczyniać się do zdobywania środków na zaspokojenie niezbędnych wymagań życiowych (tak w wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 6 marca 2015 r., I ACa 858/14, LEX nr 1661139).

Stosownie do treści art. 65 KC oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje (§ 1). Jednocześnie w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu (§ 2).

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Powódka J. W. domagała się w pozwie zasądzenia od pozwanego P. M. kwoty 86.433,33 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa prawnego i kwoty 17 zł tytułem uiszczonej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

W odpowiedzi na pozew pozwany P. M. wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powódki na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

Pismem datowanym powódka, zmodyfikowała żądanie zawarte w pozwie w ten sposób, że wniosła o zasądzenie na jej rzecz kwoty 67.749,99 zł, zamiast dochodzonej kwoty 86.433,33 zł. Na rozprawie powódka cofnęła pozew ponad kwotę 67.750 zł wraz ze zrzeczeniem się roszczenia.

W dniu W. L. zawarł z P. M. przed notariuszem A. D. w Kancelarii Notarialnej w G. przy ul. (…) umowę, w treści aktu notarialnego wskazano, iż W. L. darował na rzecz swojego wnuka P. M. cały przysługujący mu udział wynoszący 4/6 części we współwłasności stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr (…), znajdującego się w budynku przy ulicy (…), kl. (…)w G., objętego księgą wieczystą nr (…), do którego to lokalu przynależy piwnica oraz z którym to lokalem związany jest udział 8.918/1.000.000 części we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz taki sam udział we współwłasności gruntu objętego księgą wieczystą nr (…). Natomiast P. M. ustanowił nieodpłatnie na nabytym niniejszym aktem notarialnym udziale w ww. nieruchomości na rzecz swojego dziadka W. L. dożywotnie prawo użytkowania, którego treść sprowadzała się do korzystania z przedmiotowego lokalu mieszkalnego oraz zobowiązał się do zapewnienia uprawnionemu nieodpłatnie dożywotniej pomocy, opieki i pielęgnacji w chorobie.

Umowa ta została nazwana „umową darowizny oraz ustanowienia użytkowania”. Jest standardowym wzorem umowy stosowanym przez notariusz A. D.. Klientom Kancelarii Notarialnej, którzy wyrażają wolę zawarcia umowy „przekazania mieszkania za opiekę” proponowana jest umowa dożywocia bądź umowa darowizny oraz ustanowienia użytkowania (w przypadku gdy jej przedmiotem jest udział w nieruchomości) bądź służebności mieszkania (w przypadku gdy jej przedmiotem jest prawo własności przysługujące w całości jednej osobie). Klienci są informowani o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2%  wartości nieruchomości w przypadku sporządzenia umowy dożywocia. Klienci w przeważającej większości decydują się na zawarcie umowy darowizny z uwagi na mniejsze koszty z nią związane. Notariusz A. D. tłumaczy klientom różnicę pomiędzy umową dożywocia a umową darowizny, ale dla klientów kancelarii decydujące znaczenie ma zwykle aspekt finansowy.

Uznanie i zmiana umowy darowizny na umowę o dożywocie – zachowek

W. L. zawarł z P. M. przed notariuszem A. D. w Kancelarii Notarialnej w G. umowę darowizny, w której darował na rzecz swoje wnuka P. M. udział w wysokości 146/1000 w prawie współużytkowania wieczystego działki nr (…) obszaru 454 m(2) oraz we współwłasności stanowiącego odrębną nieruchomość budynku garażowego, objętych księgą wieczystą nr (…).

Pomiędzy P. M., a K. Z. i W. Z. zawarta została przed zastępcą notarialnym M. S., działającym w zastępstwie notariusz A. M., w kancelarii w G. przy ul. (…) umowa sprzedaży udziału w wysokości 146/1000 w prawie współużytkowania wieczystego działki nr (…) obszaru 454 m(2) oraz we współwłasności stanowiącego odrębną nieruchomość budynku garażowego murowanego, na którym znajduje się sześć boksów garażowych o powierzchni użytkowej 157 m(2) znajdującego się na tej działce, objętych księgą wieczystą nr (…) za cenę 42.000 zł.

W dniu 23 sierpnia w G. zmarł W. L., pozostawił po sobie dwie córki U. M. i J. W., w dacie śmierci był wdowcem. Postanowieniem Sąd Rejonowy stwierdził, że spadek po W. L., na podstawie ustawy nabyły córki U. M. i córka J. W. każda po ½ części spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W chwili otwarcia spadku spadkodawca nie posiadał żadnego majątku.

Pozwany jest wnukiem zmarłego W. L.. Od 14 lat mieszka w O. (Norwegia). W trakcie każdej wizyty w Polsce odwiedzał swojego dziadka, miał z nim dobry kontakt. Pomagał W. L. finansowo jeszcze przed przeniesieniem na niego udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego.

W. L. miał świadomość pogarszającego się stanu zdrowia i związanej z tym potrzeby opieki nad nim osoby trzeciej w coraz większym zakresie, w tej kwestii zwrócił się do pozwanego. Pozwany zawarł ze spadkodawcą ustne porozumienie, zgodnie z którym spadkodawca miał przenieść na pozwanego przysługujący mu udział w nieruchomości lokalowej, a w zamian pozwany miał zapewnić mu dożywotnio opiekę i niezbędną pomoc finansową w ten sposób, że pokryje wszelkie koszty życia i opieki nad pozwanym przewyższające emeryturę spadkodawcy, która wynosiła około 2.200-2.400 zł miesięcznie. Dochód z emerytury W. L. wystarczał na koszty utrzymania zmarłego, ale nie pokrywał wydatków związanych z opieką.

Zawarta przed notariuszem umowa stanowiła realizację wskazanego wyżej porozumienia. Treść umowy ustalał z notariuszem spadkodawca. Środki pochodzące ze sprzedaży powyższego garażu zostały spożytkowane przez pozwanego na podróże połączone z organizacją obozów surwiwalowych.

Początkowo w codziennych czynnościach W. L. pomagała jego córka U. M. – robiła zakupy, sprzątała i przygotowywała posiłki. Sprawowana przez nią opieka nad ojcem uzależniona była od jej stanu zdrowia, miewała dni, w których nie mogła wstać z łóżka. U. M. była po 5 operacjach kręgosłupa i udarze. Od 22 lat porusza się o kulach, nie była w stanie sprawować całodobowej opieki nad swoim ojcem.

Nad W. L. opiekę sprawowała opłacana przez pozwanego R. D.. Z uwagi na zły stan zdrowia W. L. zakres opieki był zwiększany m.in. na czynności przygotowywania posiłków i wizyty lekarskie, a potem R. D. sprawowała nad dziadkiem pozwanego codzienną opiekę. Na rok przed swoją śmiercią W. L. wymagał całodobowej opieki, która została powierzona, znalezionej za pośrednictwem agencji, kobiecie pochodzącej z Ukrainy. Opiekunka ta zamieszkała z W. L., nadzór nad nią sprawowała R. D., która dbała również o dokonywanie opłat za mieszkanie czy załatwianie spraw urzędowych bądź związanych z konsultacjami lekarskimi. Koszty opieki osoby zatrudnionej za pośrednictwem agencji wynosiły około 2.000 zł miesięcznie, zaś R. D. otrzymywała wynagrodzenie zależne od ilości poświęconych godzin. Powyższe koszty opieki ponosił pozwany dokonując przelewów najpierw bezpośrednio na rachunek W. L., a potem na rachunek R. D..

W. L. niedługo przez śmiercią trafił do Szpitala Miejskiego w G., z którego po tygodniu został wypisany albowiem jego stan nie ulegał poprawie. Pozwany z pomocą K. N. zapewnił swojemu dziadkowi odpłatnie miejsce w ośrodku opiekuńczym, gdzie W. L. zmarł. Pogrzeb W. L. został zorganizowany i opłacony przez pozwanego.

Powódka od 1990 r. mieszka w Niemczech. Nie utrzymywała bliskich kontaktów z ojcem, mieli skomplikowaną relację. Wiedziała o pogrzebie W. L., ale nie uczestniczyła w nim. Ma żal do ojca za to jak traktował jej matkę i siostrę. Ostatni raz przed śmiercią widziała ojca w maju.

Poza sporem pozostawał w niniejszej sprawie krąg osób powołanych do dziedziczenia, brak aktywów wchodzących w skład masy spadkowej oraz wartość składników majątkowych będących przedmiotem umów zawieranych pomiędzy spadkodawcą a pozwanym. Pozwany nie kwestionował również faktu, iż został mu darowany udział w wysokości 146/1000 w prawie współużytkowania wieczystego działki nr (…) oraz we współwłasności stanowiącego odrębną nieruchomość budynku garażowego, objętych księgą wieczystą nr (…). Istota sporu sprowadzała się zatem do ustalenia, czy zawarta pomiędzy spadkodawcą a pozwanym umowa stanowiła zgodnie z wolą stron umowę darowizny czy umowę dożywocia, a co za tym idzie, czy udział wynoszący 4/6 części we współwłasności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. (…) w G. (KW nr (…)), podlegał doliczeniu do masy spadkowej.

W ocenie Sądu Okręgowego, wykładnia umowy zawartej pomiędzy pozwanym a spadkodawcą, jak i okoliczności faktyczne związane z jej późniejszym wykonywaniem, determinują przyjęcie, że wolą stron było zawarcie w istocie umowy dożywocia, a nie „umowy darowizny oraz ustanowienia użytkowania”. W tym miejscu wskazano prezentowane w orzecznictwie stanowisko, które Sąd I instancji podzielił, że nietrafne jest traktowanie użycia przez strony danej nazwy umowy jako swoistej kwalifikacji czynności, a tym bardziej nadawanie mu znaczenia wiążącego dla sądu (tak w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2006 r., IV CSK 172/06, LEX nr 564478). Wobec powyższego Sąd Okręgowy przy badaniu przedmiotowej umowy miał na względzie, że określenie jej jako „umowa darowizny oraz ustanowienia użytkowania” nie determinowało jej charakteru, a jedynie mogło być swoistą wskazówką interpretacyjną.

W tym względzie, Sąd I instancji zważył, że jak wynika z § 4 umowy W. L. darował P. M. cały przysługujący mu udział wynoszący 4/6 części we współwłasności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. (…) w G., objętego księgą wieczysta nr (…). Natomiast w § 7 umowy P. M. ustanowił nieodpłatnie na nabytym niniejszym aktem notarialnym udziale w ww. nieruchomości na rzecz swojego dziadka W. L. dożywotnie prawo użytkowania, którego treść sprowadzała się do korzystania z przedmiotowego lokalu mieszkalnego oraz zobowiązał się do zapewnienia uprawnionemu nieodpłatnie dożywotniej pomocy, opieki i pielęgnacji w chorobie.

W ocenie Sądu Okręgowego, sformułowania zawarte w § 7 umowy są zbieżne z elementami przedmiotowo istotnymi obowiązku nabywcy nieruchomości określonymi w art. 908 KC Niewątpliwie „dożywotnie korzystanie z lokalu mieszkalnego” oraz „dożywotnia pomoc, opieka i pielęgnacja z chorobie” zawierają się w powszechnie przyjętym znaczeniu dożywotniego utrzymania i strony mogły to w ten sposób dookreślić. Wymienione w dalszej części art. 908 KC obowiązki – tj. przyjęcie zbywcy jako domownika, dostarczenie mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnienie mu odpowiedniej pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawienie mu własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym – stanowią zaś jedynie przykładowe wyszczególnienie, które ma zastosowanie w przypadku nieuregulowania zakresu dożywotniego utrzymania zbywcy nieruchomości. Jak podkreślił przy tym Sąd I instancji, pozwany w szerszym, niż ujęty w umowie zakresie wykonywał swoje obowiązki. Pokrywał on wszelkie niezbędne koszty związane zarówno z utrzymaniem, jak i opieką nad swoim dziadkiem, których sam spadkodawca nie był w stanie uiścić. Opłacił także spadkodawcy miejsce w ośrodku opiekuńczym po tym jak wyszedł on ze szpitala i jego stan nie ulegał poprawie. Ponadto pozwany zorganizował również na własny koszt pogrzeb swojego dziadka. Nie sposób tym samym uznać, aby przedmiotowa umowa była zawarta nieodpłatnie albowiem zawierała w sobie ekwiwalent świadczenia po stronie pozwanego i w związku z tym, zdaniem Sądu Okręgowego, należało ją zakwalifikować jako umowę dożywocia, a nie umowę darowizny.

Za powyższym, w przekonaniu Sądu I instancji, przemawiały nie tylko zeznania świadków opisujące regulowanie wszelkich należności związanych z utrzymaniem i opieką nad W. L. przez pozwanego, a także interesowanie się stanem zdrowia i jakością życia spadkodawcy, ale także okoliczności związane z zawieraniem umów nazywanych umową darowizny oraz ustanowienia użytkowania/służebności mieszkania u notariusz A. D.. Jak wynika z jej zeznań decydowanie się na umowę darowizny, a nie dożywocia, pomimo klarownego określenia swojej woli przez osoby starsze jako zapewnienie sobie opieki w ostatnich latach życia w zamian za przeniesienie własności należących do niej nieruchomości na osobę, która miałaby sprawować taką opiekę, jest powszechną praktyką. Wynika ona z aspektu finansowego, który w momencie zawierania przedmiotowych umów najbardziej interesuje osobę dokonującą opłaty za daną czynność cywilnoprawną. Samo natomiast tłumaczenie skutków, jakie wywoła podjęcie takiej decyzji, dla osoby starszej, nie posiadającej do tego wiedzy prawniczej, nie ma istotnego znaczenia.

Choć świadek nie pamiętała stron przedmiotowej umowy i nie miała pewności czy tak było przy zawarciu tej konkretnej umowy, to w ocenie Sądu Okręgowego pozostawało to prawdopodobne, szczególnie, iż z ustalonego stanu faktycznego wynika, że rzeczywistym zamiarem spadkodawcy było zapewnienie sobie dożywotniej opieki w zamian za przekazanie udziału w nieruchomości. Zarówno z zeznań świadka U. M., jak i pozwanego wynika, iż pozwany miał świadomość, iż wymaga codziennej opieki. Świadek zeznała również, iż od ojca dowiedziała się, że pozwany nim się zajmie i że wszystko razem uzgodnili. W tej sytuacji twierdzenia pozwanego, iż dziadek zaproponował mu przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zapewnienie mu dożywotniej opieki zasługują na wiarę. Tym bardziej że pozwany taką opiekę dziadkowi zorganizował i do śmierci dziadka opłacał. A zatem Sąd I instancji przyjął, że zamiarem stron objęta byłą umowa nie darowizny, lecz dożywocia.

Uznanie i zmiana umowy darowizny na umowę o dożywocie – zachowek

Wobec przedstawionego wyżej toku rozważań Sąd Okręgowy uznał, że umowa zawarta pomiędzy W. L. i P. M. stanowiła w istocie umowę dożywocia z uwagi na zawarty w niej ekwiwalent świadczenia po stronie osoby nabywającej udział we współwłasności przedmiotowej nieruchomości. Powyższe z kolei skutkowało niedoliczeniem do masy spadkowej, będącej podstawą dla obliczenia zachowku powódki w niniejszej sprawie, wartości przedmiotowego udziału w nieruchomości.

Jednakże, jak zauważył Sąd I instancji, w niniejszej sprawie nie była kwestionowana okoliczność, że pozwanemu został darowany udział w wysokości 146/1000 w prawie współużytkowania wieczystego działki nr (…) oraz we współwłasności stanowiącego odrębną nieruchomość budynku garażowego, objętych księgą wieczystą nr (…). Wobec tego Sąd Okręgowy ustalił, że darowizna ta podlega doliczeniu do masy spadkowej i wobec braku sporu w tym zakresie przedstawiała ona wartość 42.000 zł.

Zdaniem Sądu I instancji, nie zasługiwał jednak na uwzględnienie zarzut pozwanego, iż nie jest on już wzbogacony, gdyż uzyskaną korzyść zużył. Sąd Okręgowy wskazał, że o ile pozwany wykazał, iż uzyskaną korzyść zużył o tyle nie podzielił jego stanowiska, iż zużył korzyść w taki sposób, iż nie jest już wzbogacony. Sąd I instancji podkreślił, iż gdyby nie korzyść uzyskana od dziadka pozwany musiałby opisywane podróże opłacić z własnych środków. Nadto pozwany od momentu śmierci dziadka, mając świadomość, iż został przez niego obdarowany, a w masie spadkowej nie pozostały żadne wartościowe składniki, musiał się liczyć z koniecznością zaspokojenia roszczeń spadkobierców o zachowek.

Sąd uznał, że pozwany wyzbywając się otrzymanego od spadkodawcy udziału w prawie współużytkowania wieczystego działki nr (…) oraz we współwłasności stanowiącego odrębną nieruchomość budynku garażowego a następnie dysponując uzyskanymi z tego tytułu środkami, winien był liczyć się z roszczeniami powódki o zachowek. Spadkodawca W. L. zmarł, do zbycia przez pozwanego ww. udziałów doszło zaś w dacie późniejszej, a wiec już po otwarciu spadku. Pozwany, jako wnuk oraz jako osoba wspierająca W. L. w ostatnich latach życia, niewątpliwie miał wiedzę o jego sytuacji życiowej i majątkowej. Pozwany wiedział więc, że spadkodawca ma dwie córki oraz posiadał wiedzę o tym, że przekazane mu przez W. L. w drodze umowy dożywocia oraz umowy darowizny nieruchomości stanowiły jedyny majątek spadkodawcy i że brak jest innych składników, z których powódka mogłaby zaspokoić swoje roszczenie. Z tego względu nie można uznać, aby pozwany nie był obowiązany liczyć się z obowiązkiem zapłaty zachowku. Powyższemu nie sprzeciwia się podnoszony w apelacji fakt, trudnych relacji powódki ze spadkodawcą, w tym brak jej uczestnictwa w jego pogrzebie. Trudno bowiem uznać, aby stanowiło to obiektywną przesłankę przemawiającą za brakiem woli dochodzenia takich spadkowych roszczeń przez powódkę, będącą osobą niewątpliwie do nich uprawnioną.

Dla obliczenia należnego powódce zachowku poza określeniem składu masy spadkowej, niezbędne pozostawało także ustalenie kręgu osób będących spadkobiercami ustawowymi po W. L.. Nie budziło wątpliwości Sądu Okręgowego, co zresztą znajduje odzwierciedlenie w postanowienia Sądu Rejonowego, że do kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłym należy J. W. – powódka – oraz jej siostra U. M. każda po ½ części spadku. Natomiast stosownie do treści art. 991 § 1 KC zachowek przysługuje powódce w wysokości ¼ wartości spadku (tj. w połowie wartości przysługującego jej udziału). Wobec powyższego, Sąd I instancji zasądził na rzecz powódki kwotę 10.500 zł (42.000 x ¼) tytułem przysługującego jej zachowku. Wyrok Sądu Apelacyjnego – V Wydział Cywilny V ACa 661/20

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i jedyny w swoim rodzaju specjalista od prawa spadkowego w Polsce. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach spadkowych. Z naszą kancelarią współpracują najbardziej znani profesorowie, doktorzy prawa oraz byli ministrowie, gdyż cenią jakość, pewność i bezpieczeństwo jakie oferujemy.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Spadkowego w Poznaniu