Poniedziałek - Sobota9.00 - 20.00
ul. Głogowska 47a lok. 1a 60-736 Poznań
Tel.+48696293998
ZapraszamyJeżeli chcesz mieć przewagę problemy powierz najlepszym specjalistom
Twoja sprawa z zakresu prawa spadkowego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Zapłata odziedziczonego po śmierci długu, kredytu, pożyczki wobec banku czy pożyczkodawcy

Zgodnie z art. 922 § 1 KC prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 924 KC spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast zgodnie z art. 925 KC spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Powołanie do spadku może nastąpić na podstawie ustawy lub testamentu. Dziedziczenie ustawowe następuje wówczas, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy bądź gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą (art. 926 § 1 i 2 KC). Spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić (art. 1012 KC).

Spadek stanowi więc ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. Obowiązki majątkowe zmarłego, w tym długi spadkowe, przechodzą na spadkobierców i rodzą po ich stronie obowiązek ich uregulowania.

Zapłata odziedziczonego po śmierci długu, kredytu, pożyczki wobec banku czy pożyczkodawcy Warszawa Poznań

Pożyczka jest umową, na podstawie której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego przedmiot pożyczki (w szczególności określoną ilość pieniędzy), a biorący zobowiązuje się zwrócić przedmiot pożyczki w pieniądzach o tej samej wielkości lub w rzeczach tego samego gatunku i takiej samej jakości (art. 720 KC).

W kodeksie cywilnym zostały wskazane essentialia negotii umowy pożyczki, które stanowią nie tylko oznaczenie stron i określenie ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, ale obejmują również zobowiązanie się do ich przeniesienia oraz obowiązek zwrotu przedmiotu pożyczki. W procesie związanym z wykonaniem umowy pożyczki powód jest zatem zobowiązany udowodnić, że strony zawarły umowę pożyczki, a także, że przeniósł na własność biorącego pożyczkę określoną w umowie ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku (wyrok S. Apel. W Łodzi z 18.06.2015 r., I ACa 33/15, LEX nr 1789954).

Przy zawarciu umowy pożyczki, podobnie jak przy umowie sprzedaży, dochodzi do zmian w obrębie prawa własności przedmiotu umowy. Obowiązkowi pożyczkodawcy do przeniesienia własności przedmiotu umowy na pożyczkobiorcę odpowiada obowiązek zwrotu, czyli przeniesienia przez pożyczkobiorcę na pożyczkodawcę przedmiotu umowy, powiększonego o ewentualne wynagrodzenie ustalone w umowie. Dopóki przedmiot pożyczki nie zostanie wydany pożyczkobiorcy, nie może powstać obciążający pożyczkobiorcę obowiązek jego zwrotu.

Zgodnie z treścią art. 509 § 1 KC wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Stosownie do § 2 art. 509 KC wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Przelew wierzytelności jest umową , na mocy której dotychczasowy wierzyciel – cedent przenosi wierzytelność do majątku osoby trzeciej – cesjonariusza. . Wierzytelność, aby mogła stać się przedmiotem rozporządzenia , musi być w dostateczny sposób oznaczona, powinien być określony stosunek prawny, którego elementem jest zbywana wierzytelność poprzez wskazanie w szczególności stron tego stosunku, świadczenia oraz przedmiotu świadczenia.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Pozwem wniesionym powód Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. wniósł o zasądzenie od pozwanego K. K. kwoty 27 863,15 zł z odsetkami umownymi naliczanymi według zmiennej stopy procentowej stanowiącej dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie) od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Powód wniósł ponadto o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych, w tym opłaty w kwocie 1394 zł , kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3 600 zł, opłaty od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł i innych kosztów wymienionych w pozwie. W uzasadnieniu żądania wskazano , iż powód jest nabywcą wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki. Przedmiotowa wierzytelność stanowi sumę kapitału udzielonej przez (…) im. (…) w G. pożyczki, odsetek karnych naliczonych od niespłaconych rat kapitałowych oraz po dniu wymagalności roszczenia , od całości niespłaconego kapitału.

Zapłata odziedziczonego po śmierci długu, kredytu, pożyczki wobec banku czy pożyczkodawcy Warszawa Poznań

Zgodnie z treścią umowy zawartej pomiędzy zbywcą wierzytelności Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową im. F. S. w G. a K. J., pożyczka została udzielona na kwotę 56 000 zł. Zgodnie z umową przedmiotowa pożyczka miała być zwrócona w miesięcznych ratach. W okresie obowiązywania umowy jak i po jej wymagalności pożyczkodawca zgodnie z umową był uprawniony do naliczania odsetek karnych. Zgodnie z umową roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego wynosi dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych , na dzień zawarcia umowy wynosi 14 %. Zgodnie z treścią art. 509 KC w chwili nabycia wierzytelności na powoda przeszło roszczenie o zaległe odsetki jak również prawo naliczania ich w wysokości obowiązującej pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą na dzień przelewu wierzytelności. Pożyczkobiorca zmarł , nie regulując należności wynikającej z zawartej z pożyczkodawcą umowy pożyczki. Zgodnie z Regulaminem Udzielania Kredytów P. (…) im. (…) roszczenie o zwrot pożyczki staje się wymagalne z dniem ustania członkostwa pożyczkobiorcy , a takie ma miejsce w chwili śmierci. Postanowieniem Sądu Rejonowego w sprawie(…) w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po pożyczkobiorcy orzeczono, iż spadek po nim nabył na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza pozwany K. K.. Jako spadkobierca pożyczkobiorcy stał się on dłużnikiem powoda w zakresie niespłaconej przez spadkodawcę pożyczki. Powód wezwał pozwanego do zapłaty całej należności z tytułu niespłaconej pożyczki, jednakże pozwany nie zaspokoił wskazanego w piśmie żądania powoda. Na kwotę dochodzoną pozwem składają się : kwota kapitału 23 981,47 zł oraz kwota odsetek karnych do dnia wniesienia pozwu wynikających z zaległości w spłacie rat pożyczki oraz naliczonych od kwoty całego niespłaconego kapitału pożyczki od dnia następującego po dniu wymagalności oraz odsetek zwykłych naliczanych zgodnie z treścią umowy w wysokości na dzień wniesienia pozwu 3 881,68 zł , razem 27 863,15 zł .

W ocenie Sądu powód wykazał przedłożonymi wraz z pozwem i dalszymi pismami procesowymi dowodami, iż umowa pożyczki pomiędzy J. K. a pożyczkodawcą Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową im. F. S. z siedzibą w G. została skutecznie zawarta i wykonana przez pożyczkodawcę. Ustalając wysokość zadłużenia z tytułu umowy pożyczki Sąd przyjął za prawidłowe wyliczenia przedstawione przez powoda.

Bezspornym w sprawie było, że J. K. zmarł w dniu 25.10.2019 r. roku. Wobec prawomocnego orzeczenia przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie postanowieniem w sprawie (…) w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po J. K., iż spadek po nim nabył na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza syn K. K., pozwany stał się dłużnikiem powoda w zakresie niespłaconej przez spadkodawcę pożyczki.

Powód na potwierdzenie nabycia dochodzonej pozwem wierzytelności wobec pozwanych od wierzyciela pierwotnego przedłożył poświadczony notarialnie wyciąg z umowy przelewu wierzytelności pomiędzy (…) 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. a Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową im. F. S. z siedzibą w G. wraz z pełnomocnictwami do jej zawarcia. Zgodnie z umową zbywca – wierzyciel pierwotny przeniósł na nabywcę – powoda wierzytelności pieniężne określone w punkcie 4.2 umowy . Jak wynika z przedłożonego przez powoda wyciągu z umowy przelewu wierzytelności zawierającego w punkcie 4.2 wykaz wierzytelności, wierzytelność wynikająca z umowy pożyczki nr (…) zawartej przez J. K z wierzycielem pierwotnym została przeniesiona przez wierzyciela pierwotnego na powoda jako nabywcę wierzytelności. W konsekwencji powód jako nabywca tej wierzytelności jest uprawniony do dochodzenia od pozwanego należności wynikającej z umowy pożyczki zawartej przez spadkodawcę J. K. z wierzycielem pierwotnym.

Zapłata odziedziczonego po śmierci długu, kredytu, pożyczki wobec banku czy pożyczkodawcy Warszawa Poznań

W konsekwencji powyższych rozważań Sąd przyjął za uzasadnione żądanie zapłaty przez powoda kwoty 27 863, 15 zł, na którą składają się kapitał pożyczki pozostały do spłaty w kwocie 23 981,47 zł oraz odsetki od tego kapitału naliczone na dzień wniesienia pozwu w wysokości 3 881,68 zł. Wobec powyższego Sąd uwzględnił powództwo w całości zasądzając od pozwanego na rzecz powoda dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Zgodnie z treścią art. 319 KPC jeżeli pozwany ponosi odpowiedzialność z określonych przedmiotów majątkowych albo do wysokości ich wartości, sąd może, nie wymieniając tych przedmiotów ani ich wartości, uwzględnić powództwo zastrzegając pozwanemu prawo do powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności. Mając na względzie, iż pozwany jako spadkobierca J. K. nabył spadek z dobrodziejstwem inwentarza Sąd zastrzegł pozwanemu prawo do powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie jego odpowiedzialności wynikające z przyjęcia spadku po zmarłym J. K. z dobrodziejstwem inwentarza . Wyrok Sądu Rejonowego – I Wydział Cywilny z dnia 25 stycznia 2022 r. I C 599/21

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i jedyny w swoim rodzaju specjalista od prawa spadkowego w Polsce. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach spadkowych. Z naszą kancelarią współpracują najbardziej znani profesorowie, doktorzy prawa oraz byli ministrowie, gdyż cenią jakość, pewność i bezpieczeństwo jakie oferujemy.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Spadkowego w Poznaniu